DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28388681
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1834
  • Trong tuần: 16987
  • Trong tháng: 920014
  • Trong năm: 920014
Trang chủ
Array
STT Tiêu đề Ngày đăng Field gắn
1 Đăng ký liên hiệp hợp tác xã sáp nhập 25/04/2016
2 Đăng ký liên hiệp hợp tác xã hợp nhất 25/04/2016
3 Đăng ký liên hiệp hợp tác xã tách 25/04/2016
4 Đăng ký liên hiệp hợp tác xã chia 25/04/2016
5 Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã 25/04/2016
6 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) 25/04/2016
7 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) 25/04/2016
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (trường hợp đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) 25/04/2016
9 Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã 25/04/2016
10 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã 25/04/2016
11 Tạm ngừng hoạt động liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã 25/04/2016
12 Thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã 25/04/2016
13 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã (thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên) 25/04/2016
14 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã 25/04/2016
15 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã: thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; Tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của Liên Hiệp HTX 25/04/2016
16 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã (Trường hợp liên hiệp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở nước ngoài) 25/04/2016
17 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã(Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại huyện hoặc tỉnh/thành phố khác với nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính) 25/04/2016
18 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã 25/04/2016
19 Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 25/04/2016
20 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp 22/04/2016
21 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 22/04/2016
22 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 22/04/2016
23 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án 22/04/2016
24 Giải thể doanh nghiệp 22/04/2016
25 Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo 22/04/2016