DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30389853
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 161
  • Trong tuần: 161
  • Trong tháng: 647234
  • Trong năm: 2921186
Trang chủ

Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2009-2020 ( 08:43 | 06/05/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

Thời gian qua công tác qui hoạch lâm nghiệp đã có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng đã phát huy tác dụng tăng tỷ lệ đất có rừng cho tỉnh lên 40,7% năm 2008 như mục tiêu đã đề ra 

     Hiện nay, kết quả rà soát qui hoạch ba loại rừng  tỉnh Bắc Giang đã được UBND tỉnh phê duyệt (theo Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Bắc Giang ) . Theo kết quả rà soát qui hoạch ba loại rừng, đã qui hoach giảm rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, tăng diện tích rừng sản xuất thêm 50 ngàn ha so với qui hoạch trước đây. Do vậy việc tổ chức sản xuất lâm nghiệp theo Qui hoạch  phát triển lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang đến 2010 đã được phê duyệt trước đây không còn phù hợp. Mặt khác do có sự thay đổi cơ bản về quan điểm chỉ đạo, cơ chế chính sách quản lý đầu tư  và cơ cấu diện tích ba loại rừng nên đòi hỏi phải lập qui hoạch bảo vệ và phát triển rừng trước thời hạn để thực thi các chính sách phát triển rừng phù hợp với chiến lược phát triển lâm nghiệp trong thời gian tới.

   Xuất phát từ yêu cầu trên, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp cùng các ngành có liên quan và cơ quan tư vấn là Trung tâm Tài nguyên Môi trường LN, Viện Điều tra Qui hoạch rừng tiến hành xây dựng  “Dự án Qui hoạch bảo vệ và  phát triển rừng tỉnh Bắc Giang năm 2009- 2020” .

Cấu trúc bản qui hoạch gồm 6 phần chính sau:

   Phần I  : Những căn cứ pháp lý và tài liệu sử dụng.

   Phần II : Đặc điểm  tự nhiên và kinh tế xã hội

   Phần III : Qui hoạch bảo vệ và phát triển rừng

   Phần IV : Tổ chức thực hiện và giám sát đánh giá

   Phần V : Kết luận - Kiến nghị.

   Phần VI: bản đồ, phụ biểu

Nguồn: Phòng KTN