DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30190316
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 765
  • Trong tuần: 12787
  • Trong tháng: 447697
  • Trong năm: 2721649
Trang chủ

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến quán triệt về nội dung của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 ( 09:56 | 10/06/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 06/6/2014, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến quán triệt về nội dung của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

    Đồng chí Nguyễn Cường - Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở đã thay mặt Đảng ủy truyền đạt nội dung cơ bản và những điểm mới của Hiến pháp sửa đổi, bổ sung năm 2013 với bố cục 11 chương, 120 điều đã được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở.

   Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi được Quốc hội thông qua kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII là sự đảm bảo chính trị - pháp lý vững chắc cho dân tộc ta, nhân dân ta và nhà nước ta vượt qua những thách thức khó khăn, vững bước tiến lên trong thời kỳ đổi mới - thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Hiến pháp năm 2013 vừa kế thừa các giá trị to lớn của Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và năm 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng phát triển đã được khẳng định trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp mới có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc, toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng lãnh đạo, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quy định rõ ràng, đúng đắn, đầy đủ và khái quát hơn về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, về hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp.

   Bản Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng, thể hiện sự tập trung ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công cuộc đổi mới toàn diện, nhằm xây dựng và bảo vệ vững chắc nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

N.T