DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28514829
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 480
  • Trong tuần: 28047
  • Trong tháng: 86437
  • Trong năm: 1046162
Trang chủ

Thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ( 09:46 | 02/07/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6, ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (NĐ63) vừa được ban hành, có hiệu lực thi hành vào ngày 15/8/2014.

   Ngay sau khi Chính phủ ban hành NĐ63, ngày 27/6/2014 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã ký ban hành Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT (VB 4054) hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp nhằm bảo đảm sự thống nhất trong quá trình triển khai công tác này. 

   Theo VB 4054, đối với các gói thầu đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng đến ngày 1/7/2014 chưa phát hành hồ sơ mời quan tâm (HSMQT), hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST), hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC) và đối với các gói thầu đã phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC trước ngày 1/7/2014 thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 129 NĐ63.

   Trong thời gian từ ngày 1/7/2014 đến ngày 15/8/2014, hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP, Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg và các Thông tư số: 01/2010/TT-BKH, 02/2010/TT-BKH, 03/2010/TT-BKH, 04/2010/TT-BKH, 05/2010/TT-BKH, 06/2010/TT-BKH, 08/2010/TT-BKH, 09/2010/TT-BKH, 10/2010/TT-BKH, 11/2010/TT-BKH, 15/2010/TT-BKH, 17/2010/TT-BKH, 20/2010/TTLT-BKH-BTC, 21/2010/TT-BKH, 01/2011/TT-BKHĐT, 09/2011/TT-BKHĐT nhưng bảo đảm không trái với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

   Kể từ ngày 15/8/2014, trong thời gian các Thông tư nêu trên chưa được sửa đổi, bổ sung thì hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, NĐ63 và các Thông tư nêu trên nhưng bảo đảm không trái với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và NĐ63.

  Nguồn: Phòng TĐ&GSĐT