DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28515072
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 723
  • Trong tuần: 28290
  • Trong tháng: 86680
  • Trong năm: 1046405
Trang chủ

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 9 và một số Kết luận của Bộ Chính trị (khóa XI) ( 14:22 | 04/08/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 31/7/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và một số Kết luận của Bộ Chính trị (khoá XI). Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

   Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thân Văn Khoa – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Linh, Bùi Văn Hạnh, Lại Thanh Sơn, Dương Văn Thái; các đồng chí trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, các đảng ủy trực thuộc tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

   Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giới thiệu nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Theo đó, việc định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) với mục tiêu chung là: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng, tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Nghị quyết đề ra 4 nhóm giải pháp là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa; tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.

   Tiếp đó, đồng chí Lại Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt một số chủ trương tại Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Mục tiêu của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn trên cơ sở công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Quan hệ giữa nông nghiệp, nông dân, nông thôn với phát triển công nghiệp, dịch vụ và kinh tế đô thị khu vực nông thôn là quan hệ hữu cơ nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên, gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường, sinh thái. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở tái cơ cấu ngành, cơ cấu sản phẩm gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Xây dựng nông thôn mới trên cơ sở thực hiện quy hoạch nông thôn mới gắn với quy hoạch nông nghiệp, đô thị. Nâng cao vai trò làm chủ của người nông dân; chú trọng xây dựng và phát triển giai cấp nông dân.

   Tại hội nghị, các đại biểu cũng được đồng chí Đỗ Đức Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh quán triệt Kết luận số 90 ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng chí Vũ văn Chính - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng.

   Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Sỹ Thanh khẳng định tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) giúp cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý nắm được nội dung tinh thần của Nghị quyết, từ đó xây dựng triển khai, quán triệt thực hiện tại các đảng bộ, chi bộ địa phương một cách thiết thực, hiệu quả. Đồng chí  yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 theo đúng kế hoạch, lựa chọn các nội dung kế hoạch triển khai có trọng tâm, trọng điểm, gắn với xây dựng chương trình hành động của cấp, ngành, địa phương mình. Trên cơ sở thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” phải bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển của hiện tại và tương lai, chú trọng xây dựng hình ảnh văn hóa, nếp sống văn hóa đặc thù của ngành, nghề, địa phương, tiến tới xây dựng con người Bắc Giang trong thời đại mới, có trách nhiệm cao với xã hội. Đồng thời tiếp tục xây dựng các kế hoạch, chính sách để trọng dụng các nhân tài, chú trọng xây dựng một nền giáo dục chất lượng cao nhằm phát triển nguồn lực tri thức tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

   Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm hơn nữa tới đời sống lao động sản xuất của nông dân, tiếp tục có các chính sách hỗ trợ bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời UBND tỉnh sớm triển khai các Kế hoạch về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” một cách thiết thực, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh..,

Theo bacgiang.gov.vn