DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30183483
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 919
  • Trong tuần: 5954
  • Trong tháng: 440864
  • Trong năm: 2714816
Trang chủ

Hội nghị “ Học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 9 (khóa XI)” ( 09:56 | 30/09/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 26/9/2014, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị “ Học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 9 (khóa XI)” cho toàn thể đảng viên và cán bộ trong Sở.

  Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được đồng chí Nguyễn Cường -  Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở giới thiệu nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Với mục tiêu chung là: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo vệ sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đ/c Nguyễn Cường - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở giới thiệu nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW

   Nghị quyết đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Nghị quyết đã đề ra 4 nhóm giải pháp là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa và tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.

   Trên cơ sở học tập, quán triệt, giúp cho cán bộ và đảng viên nghiên cứu sâu sắc các nội dung cơ bản của nghị quyết, từ đó tham gia xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại Chi bộ một cách thiết thực, phù hợp sát với nhiệm vụ của ngành, góp phần đưa Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) đi vào thực tiễn cuộc sống.

N.T