DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28514763
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 414
  • Trong tuần: 27981
  • Trong tháng: 86371
  • Trong năm: 1046096
Trang chủ

Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp ( 09:58 | 27/10/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

Ngày 19/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ. Nghị định này quy định chi tiết 04 điều của Luật Doanh nghiệp 2014 (Điều 10, Điều 44, Điều 189 và Điều 208) về doanh nghiệp xã hội, về con dấu của doanh nghiệp, về hạn chế sở hữu chéo giữa các công ty và trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

   Theo đó, Nghị định cho phép cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được dùng toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ để đăng ký doanh nghiệp xã hội sau khi có Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

    Về con dấu của doanh nghiệp: Nghị định quy định Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với DNTN, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu. Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.

   Các doanh nghiệp đã thành lập trước 01/07/2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01/7/2015 làm con dấu mới theo Nghị định 96 của Chính phủ thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm thẩm tra nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục thông báo mẫu con dấu.

   Tổ chức, đơn vị được thành lập theo các luật: Luật Công chứng, Luật Luật sư, Luật Giám định tư pháp, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoáng, Luật Hợp tác xã, không áp dụng quy định về con dấu theo Nghị định 96 của Chính phủ mà thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng con dấu.

   Nghị định cũng quy định chi tiết việc phối hợp chia sẻ thông tin về hoạt động của doanh nghiệp giữa các cơ quan, đơn vị: Định kỳ hàng tháng, các cơ quan thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện gửi cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính các thông tin: Các loại giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận hoặc văn bản chấp thuận về điều kiện kinh doanh đã cấp cho doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người quản lý doanh nghiệp; Quyết định xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người quản lý doanh nghiệp; Quyết định tạm dừng hoạt động, quyết định chấm dứt việc tạm dừng hoạt động kinh doanh; Thông tin về vi phạm pháp luật thuế của doanh nghiệp.

   Theo đó, định kỳ hàng tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan khác theo quyết định của UBND cấp tỉnh làm đầu mối tổng hợp tình hình hoạt động và chấp hành pháp luật của doanh nghiệp để báo cáo UBND cấp tỉnh; đồng thời gửi các cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

   Nghị định số 96/2015/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/12/2015. Cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật. Cán bộ, công chức không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ, đặt ra thêm các thủ tục, điều kiện ngoài quy định và có hành vi gây khó khăn, phiền hà đối với tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp.

   Nghị định được cộng đồng doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý nhà nước kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra những bước chuyển biến mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, tác động tích cực đến môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta trong thời gian tới. 

Sưu tầm