DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29995375
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 583
  • Trong tuần: 5121
  • Trong tháng: 252756
  • Trong năm: 2526708
Trang chủ

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 ( 11:34 | 06/01/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2016 có vai trò rất quan trọng; là năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020. Do đó, để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo, tỉnh Bắc Giang đã đề ra một số chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu năm 2016.

* Mục tiêu

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với tái cơ cấu kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước. Tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Các chỉ tiêu chủ yếu

Về phát triển kinh tế

(1) Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 10%. Trong đó, công nghiệp - xây dựng đạt 15,1%; nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 3,5%; dịch vụ đạt 8%.

Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng: 42%; Dịch vụ: 35,5%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản: 22,5%.

(2) GRDP bình quân đầu người đạt 1.750 USD.

(3) Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 3.600 tỷ đồng.

(4) Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 36 nghìn tỷ đồng.

(5) Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,9 tỷ USD.

(6) Giá trị sản xuất trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 91 triệu đồng.

(7) Tỷ lệ dân số đô thị đạt 15,5%.

(8) Số lượt khách du lịch đến tỉnh đạt trên 490 nghìn lượt khách.

(9) Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 21-22%.

- Các chỉ tiêu xã hội:

(10) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia khoảng 81,6%.

(11) Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 trên 89,6%; số giường bệnh/1 vạn dân (không tính trạm y tế cấp xã) đạt 21,1 giường; tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đạt 75,8%.

(12) Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 83%; làng, bản, tổ dân phố văn hóa đạt 63%; tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 21-22%.

(13) Tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 2%, trong đó các xã đặc biệt khó khăn giảm khoảng 4%.

(14) Giải quyết việc làm mới cho khoảng 28.600 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 4.000 người.

- Các chỉ tiêu về môi trường:

(15) Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch đạt 77,5%. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92%.

(16) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 70,5%, trong đó tỷ lệ chất thải rắn thu gom được xử lý hợp vệ sinh đạt 83,2%.

(17) Tỷ lệ che phủ rừng (không tính diện tích cây ăn quả) đạt 37,3%;

* Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

(1) Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

(2) Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp; tái cơ cấu nông nghiệp; phát triển dịch vụ theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.

(3) Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị, giảm nợ đọng XDCB.

(4) Đẩy mạnh công tác thu ngân sách; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước.

(5) Nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

(6) Nâng cao vai trò của khoa học - công nghệ trong phát triển kinh tế, quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn lực đất đai, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.

(7) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển văn hóa, thể dục, thể thao.

(8) Thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

(9) Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH.

(10) Tăng cường sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thi đua khen thưởng, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện./.

Theo bacgiang.gov.vn