DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29819463
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 3
  • Trong tháng: 76844
  • Trong năm: 2350796
Trang chủ

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh ( 08:39 | 23/05/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

7.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ.

Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến và báo cáo UBND tỉnh xem xét đồng ý chủ trương đầu tư

Bước 4:UBND tỉnh ra quyết định chủ trương đầu tư.

Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bước 6:Trả kết quả cho Nhà đầu tư.

7.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu);

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án (theo mẫu);

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

b) Số lượng: 06 (bộ), trong đó có 01 bộ gốc

7.4. Thời hạn giải quyết:

          - 24 ngày làm việc đối với dự án không thuộc diện xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy.

          - 26 ngày làm việc đối với dự án thuộc diện xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

          - 28 ngày làm việc đối với dự án thuộc diện xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

7.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, Tổ chức.                                                              

7.6. Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

7.7. Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

7.8. Phí, lệ phí (nếu có):Không.

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

- Mẫu I.1-Văn bản đề nghị thực hiện dự án theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt  Nam.

- Mẫu I.2- Đề xuất dự án theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đàu tư tại Việt  Nam.

7.10. Yêu cầu, điều kiện: Không.

7.11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13;

- NghỊ định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế haochj à Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Các tin khác