DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28762578
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 772
  • Trong tuần: 16268
  • Trong tháng: 334186
  • Trong năm: 1293911
Trang chủ

Thẩm định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ ( 10:37 | 23/05/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

3.1. Trình tự thực hiện:  

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ theo quy định tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang;

Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua UBND tỉnh gửi hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan góp ý kiến về các nội dung văn kiện chương trình, dự án;

Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, dự thảo tờ trình kèm theo báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

Bước 4: Trả kết quả cho chủ dự án.

3.2. Cách thức thực hiện: Chủ dự án nộp Hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật của chủ dự án;

- Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ của cấp có thẩm quyền;

- Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật theo mẫu;

- Ý kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan, nhà tài trợ (nếu có) trong quá trình lập văn kiện chương trình, dự án.

Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc)

3.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật của Thủ tướng Chính phủ

3.8. Lệ phí: Không.

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật (Được ban hành kèm theo Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ).

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Được quy định tại Điều 24 Nghị định 38/2013/NĐ-CP, cụ thể là Thủ trưởng cơ quan chủ quản phê duyệt văn kiện chương trình, dự án đối với các trường hợp không thuộc phạm vi dưới đây:

- Văn kiện chương trình, dự án quan trọng quốc gia.

- Văn kiện chương trình kèm theo khung chính sách; chương trình, dự án trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn giáo.

3.11. - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

- Thông tư số 01/2014/TT-BKH ngày 9/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ.

Các tin khác