DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29995453
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 661
  • Trong tuần: 5199
  • Trong tháng: 252834
  • Trong năm: 2526786
Trang chủ

Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ( 10:53 | 23/05/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

8.1. Trình tự thực hiện: 

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang;

Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến các cơ quan liên quan về các nội dung thẩm định;

Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô;

Bước 4: UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô;

Bước 5: Trả kết quả cho chủ dự án.  

8.2. Cách thức thực hiện: Chủ dự án nộp Hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thông qua hệ thống bưu chính.

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định văn kiện chương trình, dự án ô chủ dự án;

- Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ của cấp có thẩm quyền;

- Văn kiện chương trình, dự án ô theo mẫu;

- Trường hợp chương trình, dự án thuộc đối tượng vay lại, chủ dự án gửi kèm theo các tài liệu chứng minh năng lực tài chính, phương án trả nợ và các tài liệu khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

- Ý kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan, nhà tài trợ (nếu có) trong quá trình lập văn kiện chương trình, dự án;  

Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc).

8.4. Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án đầu tư Nhóm A: không quá 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với dự án đầu tư Nhóm B: không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với dự án đầu tư Nhóm C và các chương trình, dự án khác: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

8.5.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô của UBND tỉnh Bắc Giang.

8.8. Lệ phí: Không.

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn kiện chương trình, dự án ô (Được ban hành kèm theo Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ).

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Được quy định tại Điều 24 Nghị định 38/2013/NĐ-CP, cụ thể là Thủ trưởng cơ quan chủ quản phê duyệt văn kiện chương trình, dự án đối với các trường hợp không thuộc phạm vi dưới đây:

- Văn kiện chương trình, dự án quan trọng quốc gia.

- Văn kiện chương trình kèm theo khung chính sách; chương trình, dự án trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn giáo.

8.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

- Thông tư số 01/2014/TT-BKH ngày 9/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ.

Các tin khác