DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30183136
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 572
  • Trong tuần: 5607
  • Trong tháng: 440517
  • Trong năm: 2714469
Trang chủ

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ( 14:02 | 30/06/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Trong 2 ngày 28 và 29/6/2016 vừa qua, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại Hội trường Văn phòng Sở. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Phú - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh và toàn thể đảng viên trong đảng bộ; các đoàn thể và quần chúng trong cơ quan.

   Tại hội nghị, tất cả các đảng viên và quần chúng đều được nghe giới thiệu và quán triệt các chuyên đề:

   - Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

   - Chuyên đề 2: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"

   - Chuyên đề 3: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 của cả nước.

   - Chuyên đề 4: Nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Đ/c Nguyễn Thị Phú - Phó Bí thư đảng ủy các cơ quan tỉnh trình bày, quán triệt các chuyên đề tại Hội nghị

   Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Nội dung Văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 5 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (2010 - 2015), có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI và của đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây.

   Văn kiện Đại hội XII có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. 

   Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan nói riêng. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo ra sự thống nhất về ý chí và quyết tâm chính trị cao ngay trong quá trình triển khai Nghị quyết. 

N.T