DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28403892
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 940
  • Trong tuần: 5795
  • Trong tháng: 935225
  • Trong năm: 935225
Trang chủ

Thủ tướng Chính Phủ ban hành Chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 ( 10:50 | 01/07/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

Ngày 2/6/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Chỉ thị gồm các nội dung chủ yếu sau:

   Về yêu cầu xây dựng kế hoạch năm 2017: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành trung ương và địa phương phải đánh giá sát thực, đúng thực chất về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Dự báo kịp thời tình hình thế giới và trong nước, những cơ hội, thách thức đối với sự phát triển để có giải pháp ứng phó phù hợp, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực có thể xảy ra; Trên cơ sở kết quả đạt được và dự báo tình hình, các bộ, ngành trung ương và địa phương xác định mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2017 phải phù hợp với kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính ngân sách và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; Phải được triển khai đồng bộ, hệ thống, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị; Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả, tăng cường trách nhiệm giải trình trong xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn lực.

   Về mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội năm 2017: Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tạo chuyển biến rõ rệt về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả đối ngoại, đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Phấn đấu tăng trưởng GDP khoảng 6,8% trong năm 2017. Các địa phương căn cứ số liệu tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm 2016 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) công bố, đồng thời căn cứ vào điều kiện thực tế ở địa phương ước thực hiện cả năm và dự báo triển vọng phát triển để xác định chỉ tiêu GRDP năm 2017 cho phù hợp.
   Về nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, đối với dự toán thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu tỷ lệ huy động vào ngân sách Nhà nước trên GDP năm 2017 khoảng 20-21%. Dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) tăng bình quân tối thiểu 13-15% so với đánh giá ước thực hiện năm 2016 (loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách). Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 5-7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2016. Mức tăng thu cụ thể tuỳ theo điều kiện, đặc điểm và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn của từng địa phương. Đối với dự toán chi ngân sách Nhà nước, thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ quan trọng, cấp thiết và khả năng triển khai trong năm 2017.
   Về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017: Thủ tướng yêu cầu nguồn chi đầu tư phát triển phải phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch 5 năm 2016-2020 và Chiến lược 10 năm giai đoạn 2011-2020. Phấn đấu bố trí chi đầu tư phát triển theo nguyên tắc: tổng chi không thấp hơn tổng số vay bù đắp bội chi từ nguồn vốn trong nước và vốn vay nước ngoài cho đầu tư phát triển theo cam kết với nhà tài trợ; tiền thu sử dụng đất, tiền thu từ sổ xố kiến thiết, một phần tiền thu từ sử dụng tài nguyên theo tinh thần kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về thực hiện cải cách tiền lương đến năm 2020. Việc bố trí vốn đầu tư phát triển phải thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị định của Chính phủ, các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn chi đầu tư phát triển tại Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và phải đảm bảo phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Đối với nguồn thu để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách tính toán xác định đủ các khoản theo quy định của Luật Đầu tư công, trong đó các bộ, ngành, địa phương lưu ý việc sử dụng nguồn thu từ bán tài sản, kể cả thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất để đầu tư, phải lập kế hoạch đầu tư từ nguồn thu này.  
   Về tổ chức thực hiện: Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về nội dung và tiến độ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Các bộ, ngành trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cấp chính quyền địa phương hướng dẫn và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và dự toán theo đúng Chỉ thị và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.
Theo sokhdt.vinhphuc.gov.vn