DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29829989
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 3189
  • Trong tuần: 10529
  • Trong tháng: 87370
  • Trong năm: 2361322
Trang chủ

Thủ tục thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ( 14:53 | 09/08/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

3.1.Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở KH&ĐT.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. Cán bộ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận.

Bước 2: Hồ sơ được được chuyển qua lãnh đạo xử lý và phân công giải quyết. Thẩm định nguồn vốn được thực hiện như sau:

+ Đối với dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ: Sau khi thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định nguồn vốn trình Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Đối với các dự án sử nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các huyện, thành phố thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, xã: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp sở Tài chính tổ chức thẩm định nguồn vốn.

Bước 3: Trả kết quả thẩm định nguồn vốn và chuyển văn bản thẩm định đến Chủ tịch UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn (đối với dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ) hoặc gửi kết quả thẩm định đến Chủ tịch UBND cấp huyện, xã (đối với các dự án sử nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, xã).

3.2.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở KHĐT

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (dự án nhóm A), Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

- Báo cáo thẩm định nội bộ;

- Ý kiến của Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã đối với dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C (dự án do cấp huyện, xã quản lý);

- Các tài liệu liên quan khác.

b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ.

3.4.Thời hạn giải quyết:

- Dự án nhóm A không quá 30 ngày;

- Dự án nhóm B, C không quá 15 ngày.

3.5.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

3.6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Đối với dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đối với các dự án sử nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các huyện, thành phố thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, xã.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính

3.7.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định nguồn vốn.

3.8. Phí, lệ phí (nếu có) : Không.

3.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

3.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Căn cứ  Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Căn cứ Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

- Quyết định số 130/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu, tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở KH&ĐT.