DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28403815
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 863
  • Trong tuần: 5718
  • Trong tháng: 935148
  • Trong năm: 935148
Trang chủ

Hướng dẫn một số điểm mới của Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 so với Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 ( 13:59 | 03/10/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

Ngày 14/9/2016, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2016. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điểm mới của Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 so với Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh như sau:

1. Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND các cấp
   Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C (trừ dự án trọng điểm nhóm C) do cấp mình quản lý.
   2. Về phân công thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh
   a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:  Đối với dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng thuộc cấp tỉnh quản lý:  Là cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định dự án nhóm A; là cơ quan chủ trì thẩm định dự án nhóm B trở xuống; tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư. 
   Đối với dự án nhóm A có cấu phần xây dựng do cấp tỉnh quản lý: Tổng hợp kết quả thẩm định nội bộ, giúp Chủ tịch UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, sau khi có kết quả thẩm định, tổng hợp hồ sơ dự án, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư. 
   Đối với dự án nhóm B trở xuống có cấu phần xây dựng do cấp tỉnh quản lý: Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định các nội dung khác của dự án hoặc điều chỉnh, bổ sung dự án; sau khi có thông báo kết quả thẩm định, tổng hợp kết quả trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư.
   b) Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: Đối với dự án nhóm A có cấu phần xây dựng do cấp tỉnh quản lý thuộc công trình chuyên ngành xây dựng: Chủ trì thẩm định nội bộ, gửi kết quả thẩm định cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
   Đối với dự án nhóm B trở xuống có cấu phần xây dựng (trừ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình có quy mô cấp III trở xuống và có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư) thuộc công trình chuyên ngành xây dựng và hạng mục do Sở quản lý đối với dự án hỗn hợp: Chủ trì thẩm định, gửi thông báo kết quả thẩm định và hồ sơ dự án đã thẩm định cho chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư theo phân cấp (Phòng TC-KH cấp huyện, Bộ phần Tài chính- Kế toán cấp xã);
   c) Phòng Tài chính- Kế hoạch cấp huyện: Đối với dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng thuộc cấp huyện, xã quản lý: Chủ trì thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư (dự án thuộc thuộc cấp huyện quản lý), gửi thông báo kết quả thẩm định cho Bộ phận Tài chính - Kế toán cấp xã (dự án thuộc cấp xã quản lý). 
Đối với dự án có cấu phần xây dựng do cấp huyện quản lý: Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định các nội dung khác của dự án; sau khi có thông báo kết quả thẩm định, tổng hợp kết quả, trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư.
   d) Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện và Phòng Quản lý đô thị thành phố
   Chủ trì thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với công trình do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư có quy mô cấp III trở xuống và có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, gửi thông báo kết quả thẩm định và hồ sơ dự án đã thẩm định cho chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư cấp huyện, xã (Phòng TC-KH cấp huyện, Bộ phần Tài chính- Kế toán cấp xã);
   Tổng hợp và trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế 3 bước) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế 2 bước) đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc dự án nhóm B, nhóm C do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư.
   3. Về nội dung ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh 
   a) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Quyết định đầu tư dự án, phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu những dự án không có cấu phần xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng. Quyết định đầu tư, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án có cấu phần xây dựng chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với công trình cải tạo, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp cơ sở vật chất sử dụng vốn sự nghiệp có dự toán xây dựng từ 200 đến dưới 500 triệu đồng do tỉnh quản lý;
   b) Giám đốc Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng đối với công trình xây dựng chuyên ngành thuộc dự án nhóm C (trừ dự án trọng điểm nhóm C) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đối với công trình cải tạo, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp cơ sở vật chất sử dụng vốn sự nghiệp có dự toán xây dựng từ 200 đến dưới 500 triệu đồng thuộc công trình xây dựng chuyên ngành do tỉnh quản lý;
   c) Giám đốc Sở Tài chính: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với Dự án không có cấu phần xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng; Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng và công trình cải tạo, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp cơ sở vật chất sử dụng vốn sự nghiệp có dự toán xây dựng từ 200 đến dưới 500 triệu;
   d) Thủ trưởng đơn vị ngân sách cấp tỉnh: Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán đối với công trình cải tạo, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp cơ sở vật chất sử dụng vốn sự nghiệp của đơn vị, có dự toán xây dựng dưới 200 triệu đồng, kỹ thuật đơn giản và không làm thay đổi kết cấu chịu lực chính, kiến trúc của công trình cũ trong phạm vi dự toán được cấp thẩm quyền giao.
   4. Bỏ quy định về nội dung thỏa thuận về quy hoạch tổng mặt bằng  khi lập dự án đầu tư.
   5. Nội dung các cơ quan chủ trì thẩm định thiết kế BVTC-TDT chỉ định đơn vị tư vấn thẩm tra
Trong trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định thiết kế BVTC-TDT, cơ quan chủ trì thẩm định đề xuất trong báo cáo thẩm định dự án kiến nghị người quyết định đầu tư xem xét cho phép chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân có đủ năng lực thẩm tra để phục vụ công tác thẩm định. Giá trị tư vấn thẩm tra được lập trong tổng mức đầu tư và chủ đầu phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thẩm tra nêu trên.
   6. Nội dung  sử dụng kinh phí dự phòng và kinh phí tiết kiệm qua đấu thầu
   a) Trường hợp thực hiện khối lượng bổ sung, phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục về điều chỉnh dự án theo quy định.
   b) Trường hợp thực hiện khối lượng bổ sung, phát sinh, điều chỉnh không làm thay đổi thiết kế cơ sở được duyệt nhưng giá trị phần bổ sung, điều chỉnh làm vượt giá gói thầu được duyệt (hoặc dự toán gói thầu được chấp thuận), Chủ đầu tư có văn bản đề nghị gửi cơ quan quản lý chuyên môn về đầu tư theo phân cấp và cơ quan chủ trì thẩm định dự án. 
   c) Trường hợp thực hiện khối lượng bổ sung, phát sinh, điều chỉnh không thuộc quy định tại điểm a, điểm b nêu trên, Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định làm cơ sở để xem xét, phê duyệt và báo cáo người quyết định đầu tư và cơ quan chủ trì thẩm định dự án.
   7. Nội dung về cập nhật giá gói thầu
Chủ đầu tư có trách nhiệm lập, phê duyệt, cập nhật dự toán gói thầu làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu. Cơ cấu chi phí trong giá gói thầu phải phù hợp với cơ cấu chi phí trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt. Nếu dự toán gói thầu cao hơn dự toán thiết kế đã phê duyệt, chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xem xét, chấp thuận để làm cơ sở phê duyệt.
   8. Quy định về lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng
Các gói thầu tư vấn khảo sát, lập dự án; khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng; khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng; tư vấn giám sát xây dựng có giá trị nằm trong hạn mức được chỉ định thầu (trừ các gói thầu thuộc công trình cải tạo, sửa chữa có dự toán xây dựng dưới 500 triệu đồng), chủ đầu tư có trách nhiệm thành lập Hội đồng tư vấn để lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu (thành viên Hội đồng là cá nhân có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, trong đó có thành viên là công chức đang công tác tại cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành cùng cấp), báo cáo người quyết định đầu tư trước khi quyết định nhà thầu trúng thầu.
   9. Nội dung về lập Kế hoạch bảo trì đường bộ
Đối với Kế hoạch bảo trì đường bộ cấp tỉnh (kể cả một số đường huyện giao cho Sở Giao thông vận tải quản lý), Sở Giao thông vận tải phải trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước 30/9 năm trước của năm kế hoạch.
Phòng ĐT,TĐGSĐT