DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30152967
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 811
  • Trong tuần: 4477
  • Trong tháng: 410348
  • Trong năm: 2684300
Trang chủ

Thực hiện nghiêm và có hiệu quả Chỉ thị của số 07/CT-UBND ngày 27/7/2016 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 ( 14:02 | 21/11/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 27/7/2016 về việc triển khai quyết liệt và có hiệu quả Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước kiểm soát chặt chẽ việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016; thực hiện nghiêm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 đã giao(tại Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao Dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016; Văn bản số 709/UBND-KT ngày 23/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển nguồn dự toán NSNN năm 2015 sang năm 2016 thực hiện đợt 1); kết quả triển khai thực hiện, giải ngân 30/9/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh vốn 03 đợt, nhằm đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao, cụ thể:

- Đợt 1/20016:

+ Điều chỉnh giảm vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2016 vốn 15.457,115 triệu đồng của 02 chương trình và 04 dự án, để thực hiện phẩn bổ cho 12 dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán;

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn tín dụng ưu đãi năm 2015 đã được chuyển nguồn thực hiện năm 2016 là 5.800 triệu đồng của 02 dự án, do không thực hiện hết để bố trí cho 01 chuyển tiếp là Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Mỏ Trạng đi Bố Hạ, huyện Yên Thế, để tiếp tục thực hiện dự án do nguồn vốn JICA không được bố trí theo theo Hiệp định đã cam kết.

- Đợt 2/20016: Điều chỉnh giảm vốn đầu tư từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2016 cho Chương trình ATK của huyện Hiệp Hòa là 444,115 triệu đồng của 02, do thực hiện không hết, sang 02 dự án cùng chương trình để thanh toán khối lượng hoàn thành.

- Đợt 3/2016:Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 nguồn vốn ngân sách Trung ương là 8.200 triệu đồng, của 02 dự án (01 dự án thuộc 02 Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững và 01 dự án thuộc Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư) để bổ sung cho 02 dự án cùng chương trình để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao./.

Nguyễn Thị Đến