DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30152953
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 797
  • Trong tuần: 4463
  • Trong tháng: 410334
  • Trong năm: 2684286
Trang chủ

Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư ( 15:15 | 07/02/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện Kế hoạch số 4156/KH-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2017 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Cải cách thể chế

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, từ đó đề nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế các văn bản không còn phù hợp. Thực hiện trong năm 2017.

- Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 06/5/2016 của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch số 128/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU. Thực hiện trong năm 2017.

- Tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng và thực hiện chương trình gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm nắm bắt thông tin và kịp thời có các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về kết nối cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính giữa trang thông tin điện tử của Sở và cổng thông tin điện tử tỉnh. Đăng tải toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên website cơ quan. Thực hiện trong năm 2017.

- Báo cáo đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PCI năm 2017. Thực hiện Quý II/2017.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá của doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với các sở, ngành và UBND huyện, thành phố trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thực hiện: Quý IV năm 2017.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017. Đăng ký rà soát quy định, TTHC năm 2017. Thực hiện trong tháng 01/2017.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo về đăng ký kinh doanh qua mạng: chuẩn hóa dữ liệu và số hóa thông tin tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiêp vào Cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Thực hiện trong năm 2017.

- Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp, từ đó đề xuất với UBND tỉnh một số biện pháp quản lý cũng như tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Thực hiện từ Quí II - Quí IV/2017.

- Tiếp tục thực hiện quy định về công khai minh bạch các TTHC của UBND tỉnh: đăng tải toàn bộ quy trình giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Website cơ quan. Thực hiện cả năm 2017.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ, chuyên môn thuộc Sở, ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn các phòng phù hợp Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV, ngày 11/12/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư - Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thực hiện trong năm 2017.

- Chủ động sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức viên chức nhà nước tỉnh Bắc Giang. Thực hiện trong năm 2017.

- Rà soát về nhân sự, tài sản, kinh phí… của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp chuẩn bị cho sáp nhập các đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết số 140-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Xây dựng Kế hoạch, đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017. Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số Quyết định số 141/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành nhiệm vụ, triển khai phân công cụ thể 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Giám đốc Sở cho từng Lãnh đạo Sở, các phòng và đơn vị thuộc Sở gắn với nhiệm vụ chuyên môn được phân công, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và của cá nhân Trưởng phòng. Thực hiện trong năm 2017.

- Đăng ký 10 nhiệm vụ trong tâm của Giám đốc Sở. Thực hiện trong tháng 01/2017.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu công tác gắn với tiêu chuẩn chức danh cụ thể; chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm việc, phương pháp sử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ, công chức. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện trong năm 2017.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương; đạo đức, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là CB-CCVC có nhiệm vụ thường xuyên tiếp xúc giải quyết công việc với tổ chức, công dân; chấp hành nghiêm túc quy chế văn hóa công sở nhằm xây dựng công sở văn hóa, văn minh, hiện đại. Thực hiện trong năm 2017.

- Tổ chức thực hiện đánh giá phân loại cán bộ, công chức cơ quan vào dịp tổng kết cuối năm theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

5. Cải cách tài chính công

- Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP. Thực hiện trong năm 2017.

- Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện trong năm 2017.

- Giao dự toán ngân sách năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc. Thực hiện trong tháng 01/2017.

6. Hiện đại hóa hành chính

- Thực hiện chấn chỉnh tác phòng, lề lối làm việc theo Kế hoạch 116/KH-UBND, ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 04/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Thực hiện trong năm 2017.

- Khai thác công nghệ thông tin, ứng dụng vào hoạt động quản lý và trao đổi, gửi nhận thông tin trên mạng bằng thư điện tử. Nâng cấp phần mền quản lý văn bản đi, đến phục vụ công tác văn thư, lưu trữ; củng cố lại hoạt động và nâng cấp website của cơ quan; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 về lĩnh vực Đăng ký doanh nghiệp trên Website của Sở. Thực hiện trong năm 2017.

- Từng bước đầu tư nâng cấp hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện làm việc công sở. Cụ thể là rà soát đánh giá tình hình chất lượng trang thiết bị và phương tiện làm việc cơ quan, xây dựng kế hoạch cải tạo trụ sở, mua sắm thay mới máy móc, thiết bị văn phòng đã cũ hỏng và xuống cấp, cải tại nhà làm việc khang trang sạch sẽ. Thực hiện trong năm 2017.

- Triển khai duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001-2008 tại Sở. Thực hiện trong năm 2017.

- Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ đầu tư trụ sở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện trong năm 2017.

7.Tổ chức thực hiện Chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC

Thực hiện tự kiểm tra, đánh giá chất lượng CCHC tại cơ quan theo Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC theo quy định. Thực hiện trong năm 2017.

N.T