DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30389822
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 130
  • Trong tuần: 130
  • Trong tháng: 647203
  • Trong năm: 2921155
Trang chủ

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn tỉnh Bắc Giang đến 2020, định hướng đến 2030 ( 15:13 | 20/02/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

Ngày 11/8/2006 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006-2020. Đây là căn cứ quan trọng phục vụ cho việc quản lý, tổ chức sản xuất và phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Sau 10 năm thực hiện quy hoạch, đến nay nông nghiệp nông thôn của tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng.

   Sản xuất nông nghiệp trong những năm qua có tốc độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm ngành nông lâm thủy sản năm 2015 đạt 7.565,4 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 4,07%/năm. Cơ cấu kinh tế thay đổi chậm và tỷ trọng của ngành nông nghiệp còn khá cao; năm 2010 nông lâm sản chiếm 28,54%, tới năm 2015 giảm còn 20,33%.

   Trong nội bộ ngành, nông nghiệp vẫn chiếm chủ yếu (90,67%), lâm nghiệp chỉ có 3,85%, thủy sản 5,48%. Trong nông nghiệp, trồng trọt chiếm 51,17%, chỉ giảm được 0,87% so với năm 2010, chăn nuôi chiếm 46,33%, tăng 1,38% so với năm 2010. Giá trị sản xuất bình quân/trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp liên tục tăng, năm 2010 đạt 47 triệu đồng/ha đến năm 2015 đạt 79 triệu đồng/ha.

   Trong tổ chức sản xuất, đã xây dựng và thực hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất, xây dựng cánh đồng mẫu mang lại hiệu quả kinh tế cao so với sản xuất nhỏ lẻ, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn; bên cạnh đó, quy mô sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP tăng lên đã làm thay đổi cách nghĩ, tập quán canh tác truyền thống của người dân trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để giảm chi phí đầu vào; tạo được mối liên kết giữa “4 nhà” trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

   Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, đến hết năm 2015 đã có 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện dồn điền, đổi thửa với tổng diện tích hơn 9,1 nghìn ha, trong đó có 8,64 nghìn ha dồn đổi tập trung. Tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 91,07%. Công tác tưới tiêu, phục vụ sản xuất được đảm bảo; dịch bệnh cây trồng, vật nuôi cơ bản được khống chế...

   Bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhiều tồn tại hạn chế như tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế có xu hướng bị chậm lại; sản xuất hàng hóa quy mô lớn chưa nhiều; chất lượng, khả năng cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp còn thấp; hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm nông sản còn hạn chế; công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, bảo đảm an toàn thực phẩm đã có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Một số chỉ tiêu phát triển nông nghiệp đã chưa thực hiện được. 

   Theo phương án quy hoạch đã được phê duyệt, do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, một số chỉ tiêu đã đạt hoặc vượt nhưng còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt; một số cây trồng, vật nuôi là thế mạnh của tỉnh (cây bưởi Diễn, cây cam Canh, ...), một số nội dung mang tính thời sự (Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) chưa được đề cập.

   Trong thời gian tới phát triển nông nghiệp nông thôn ở Bắc Giang gặp rất nhiều thách thức như nông sản bị cạnh tranh quyết liệt khi Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, bị cạnh tranh quyết liệt về lao động, nguồn vốn, đất đai ... với các ngành kinh tế khác ...

   Đồng thời, phát triển nông nghiệp trong thời gian tới cũng cần phải phù hợp với các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy Bắc Giang như: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 08 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 của Thủ tướng chính phủ; Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII ; Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh ...

   Nhằm đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp nông thôn trong những năm qua, đề ra định hướng và giải pháp cho phát triển nông nghiệp nông thôn trong thời gian tới, việc thực hiện dự án “Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” là cần thiết và phù hợp với thực tế.

Nguồn: Phòng KTN