DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29386354
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 6786
  • Trong tuần: 14863
  • Trong tháng: 109752
  • Trong năm: 1917687
Trang chủ

Quyết định ban hành Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình. ( 16:18 | 23/03/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Chuẩn bị kiểm toán nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng công trình

Để chuẩn bị cho cuộc kiểm toán dự án công trình xây dựng, Quyết định 02/KTNN quy định kiểm toán nhà nước phải thực hiện các công việc như sau:
 
- Khảo sát, thu thập thông tin: đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán dự án xây dựng phải thu thập các thông tin về tên dự án, quy mô đầu tư, địa điểm xây dựng; thời gian khởi công, hoàn thành dự án đầu tư, chủ đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư được duyệt, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tình hình tài chính dự án thông qua các nguồn thông tin như nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, thu thập thông tin từ tập thể và cá nhân tham gia dự án, từ các báo cáo, thu thập thông tin từ cơ quan phê duyệt dự án, cơ quan cấp phát vốn,...
 
- Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập: Theo Quyết định số 02 năm 2017 phải đánh giá tính đầy đủ và hiệu lực của bộ máy kiểm soát nội bộ, của quy trình kiểm soát nội bộ, hạn chế của quy trình kiểm soát nội bộ, sự tuân thủ pháp luật, những thuận lợi và khó khăn.
 
- Xác định và đánh giá rủi ro kiểm toán.
 
- Xác định trọng yếu kiểm toán, trọng tâm kiểm toán.
 
- Lập Kế hoạch kiểm toán tổng quát và chi tiết: Thông thường nội dung kiểm toán theo Quyết định 02/2017 gồm kiểm toán nguồn vốn đầu tư thực hiện, chi phí đầu tư thực hiện, kiểm toán tính tuân thủ chế độ, chính sách, pháp luật và kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và thực hiện dự án.
 

2. Thực hiện kiểm toán nhà nước dự án công trình xây dựng

Công tác kiểm toán dự án đầu tư, theo Quyết định 02/2017/KTNN bao gồm một số nội dung sau:
 
- Kiểm toán việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư và xây dựng công trình:
 
+ Kiểm toán nhà nước sẽ tiến hành kiểm toán công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư;
 
+ Kiểm toán công tác thực hiện dự án đầu tư;
 
+ Kiểm toán công tác quản lý chất lượng công trình;
 
+ Kiểm toán công tác quản lý tiến độ;
 
+ Kiểm toán công tác nghiệm thu, quyết toán, đưa công trình vào khai thác, sử dụng.
 
- Kiểm toán việc chấp hành chế độ tài chính kế toán của Nhà nước theo Quyết định số 02/2017 gồm:
 
+ Kiểm toán công tác quản lý tài chính;
 
+ Kiểm toán công tác kế toán.
 
- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (hoặc báo cáo vốn đầu tư thực hiện đối với trường hợp dự án chưa lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành) theo Quyết định 02 gồm:
 
+ Kiểm toán nguồn vốn đầu tư;
 
+ Kiểm toán chi phí đầu tư.
 
- Kiểm toán chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản.
 
- Kiểm toán giá trị tài sản hình thành qua đầu tư.
 
- Kiểm toán tình hình công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng.
 
- Kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình.
 
Quyết định 02/2017/QĐ-KTNN có hiệu lực ngày 27/4/2017 và thay thế Quyết định 04/2013/KTNN ban hành Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình.
Theo thuvienphapluat.vn