DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29258480
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 7156
  • Trong tuần: 7156
  • Trong tháng: 830088
  • Trong năm: 1789813
Trang chủ

Nghị định 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( 11:19 | 27/07/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

Ngày 25/07/2017, Chính phủ đã ra Nghị định số 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thay thế Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008.

   Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được quy định là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, bao gồm: Tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công của quốc gia; cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; đầu tư Việt Nam ra nước ngoài; khu kinh tế; nguồn hỗ trợ phát triển, vốn vay ưu đãi và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đấu thầu; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã…
   Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 33 đơn vị trực thuộc thay vì 31 đơn vị như quy định trước đây; 02 đơn vị mới được bổ sung là: Trung tâm bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch và Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; đồng thời, Vụ Hợp tác xã được đổi thành Cục Phát triển Hợp tác xã. Trong cơ cấu tổ chức của Bộ, Văn phòng Bộ có 10 phòng, Thanh tra Bộ, Vụ Kinh tế đối ngoại, Vụ kinh tế địa phương và lãnh thổ, Cục Phát triển doanh nghiệp đều có 07 phòng, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Cục Quản lý đấu thầu có 05 phòng…
   Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.