DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30152980
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 824
  • Trong tuần: 4490
  • Trong tháng: 410361
  • Trong năm: 2684313
Trang chủ

Công tác hướng dẫn và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2018 tỉnh Bắc Giang ( 10:27 | 28/08/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Công văn số 5610/BKHĐT-TH ngày 11/7/2016 và số 5598/BKHĐT-TH ngày 10/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2018,ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2375/UBND-TH ngày 18/7/2017

    Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai lập kế hoạch đầu tư công năm 2018; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thành xây dựng dự kiến (lần 1) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2018 tỉnh Bắc Giang (Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 31/7/2017 về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 146/KH-UBND về đầu tư công năm 2018 của tỉnh) và làm việc về nội dụng của các kế hoạch tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16/8/2017 (theo yêu cầu tại Công văn số 6323/BKHĐT-KTĐP&LT ngày 04/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), với một số nội dung chủ yếu của các kế hoạch và một số kiến cụ thể như sau:

I. VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017

Sáu tháng đầu năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Bắc Giang đạt 10,3%; trong 17 chỉ tiêu chủ yếu, có 09 chỉ tiêu thực hiện đạt trên 50% kế hoạch.

Dự báo năm 2017 tỉnh Bắc Giang dự kiến thực hiện đạt và vượt 16/17 chỉ tiêu chủ yếu (dự kiến chỉ tiêu tỷ lệ dân số đô thị đạt 15,5%, không đạt kế hoạch),kết quả đạt như sau:

- Về phát triển kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,5%; cơ cấu kinh tế: Công nghiệp – xây dựng chiếm 43,1%; dịch vụ chiếm35,6%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 21,3%);GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.000 USD/người; thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.673 tỷ đồng; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt trên 5,3 tỷ USD; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 40.500 tỷ đồng; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 33% (lũy kế đến hết năm 2017 có 67 xã đạt chuẩn nông thôn mới).

- Về phát triển văn hóa - xã hội: Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên 83,8%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế 94,3%; số giường bệnh/vạn dân (không tính trạm y tế cấp xã) trên 23,9 giường; tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đạt trên 90,4% dân số; tỷ lệ hộ nghèo còn 9,93%, giảm 2% so với năm 2017, trong đó tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%, còn 27,74%.

- Về môi trường:Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch đạt trên 79%; tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 92,8%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt 57,6%, trong đó tỷ lệ thu gom được xử lý đạt 86,6%; tỷ lệ độ che phủ rừng (không tính diện tích cây ăn quả) đạt 37,3%.

2. Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Năm 2018, tỉnh Bắc Giang xác định một số chỉ tiêu chủ yếu là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) 10,5%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.300 USD/người; thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.575 tỷ đồng; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt trên 6,6 tỷ triệu USD;số giường bệnh/vạn dân (không tính trạm y tế cấp xã) trên 24,8 giường; tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đạt trên 93,3% dân số; tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch đạt trên 83%; tỷ lệ độ che phủ rừng (không tính diện tích cây ăn quả) đạt 37,3%.

II. VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG

1. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017

- Về nguồn vốn:Tổng kế hoạch vốn đầu tư công tính đến 31/7/2017 do cấp tỉnh quản lý là 2.677 tỷ đồng, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016([1])(không tính các nguồn vốn đầu tư của Bộ, ngành Trung ương trên địa bàn).

- Về tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn: Giá trị khối lượng thực hiện đến 31/7/2017 đạt 1.374 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch; giá trị giải ngân đến 31/7/2017 đạt 1.092 tỷ đồng, bằng 41% kế hoạch([2]). Ước đến hết năm 2017, giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân đạt 2.677 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch đã giao.

2. Về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018

Dự kiến tổng vốn đầu tư công năm 2018 của tỉnh Bắc Giang là 3.542 tỷ đồng(vốn trong nước là 3.031tỷ đồng, vốn ODA là 511 tỷ đồng), bằng 132%so với năm2017, trong đó gồm:

a) Dự kiến nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh là 1.698 tỷ đồng:

+ Vốn cân đối ngân sách địa phương là 678 tỷ đồng, bằng 120% năm 2017;

+ Vốn từ nguồn thu sử dụng đất là 1.000 tỷ đồng, bằng 90% so với dự toán giao năm 2017;

+ Vốn xổ số kiến thiết là 19,5 tỷ đồng, bằng 102% so với năm 2017.

b) Dự kiến nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương là 420 tỷ đồng, tham gia 13 chương trình hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương, bằng 132% so với kế hoạch năm 2017.

c) Dự kiến nguồn vốn đầu tư phát triển các Chương trình MTQG nguồn vốn NSTW là 279 tỷ đồng, bằng 125% so với kế hoạch năm 2017 (bao gồm: Vốn đầu tư phát triển CTMTQG giảm nghèo bền vững 135 từ NSTW là 67 tỷ đồng; vốn đầu tư phát triển chương trình 30a từ NSTW là 37 tỷ đồng; vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn NSTW cho chương trình xây dựng NTM là  175 tỷ đồng).

d) Vốn hỗ trợ về nhà ở cho người có công theo QĐ số 22/QĐ-TTg dự kiến 60,750 tỷ đồng

đ) Dự kiến nguồn vốn ODA dự kiến 511 tỷ đồng (ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương).

e) Dự kiến nguồn đầu tư công cho các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP): Tỉnh không có dự kiến vốn đầu tư công đối ứng thực hiện các dự án theo hình thức PPP.

f) Dự kiến vay vốn tín dụng ưu đãi là 100 tỷ đồng.

g) Dự kiến vốn TPCP đầu tư cho giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục là 472 tỷ đồng.

3. Một số kiến nghị,đề xuất

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có sớm giao kế hoạch và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 các nguồn vốn còn lại của tỉnh Bắc Giang, gồm: Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu từ ngân sách Trung ương, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ.

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sớm thẩm định và giao chi tiết nguồn vốn TPCP năm 2017 cho các dự án giao thông, chương trình kiên cố hóa trường mầm non, tiểu học (các dự án đã hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định).

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét cho ứng trước kế hoạch năm 2018 đối với 05 dự án thuộc Chương trình mục tiêu ngân sách Trung ương, số vốn là 136 tỷ đồng; các dự án đã cơ bản giải ngân hết kế hoạch vốn và nhu cầu cần thêm vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện (tỉnh Bắc Giang đã có văn bản đề nghị ứng vốn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

(Chi tiết có Bản Kế hoạch 145/KH-UBND và 146/KH-UBND ngày 31/7/2017 và hệ thống biểu mẫu về kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2018 của UBND tỉnh kèm theo)./.

Nguyễn Thị Đến - Phòng TH,QH


[1] Cùng kỳ, kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh quản lý 2.965 tỷ đồng.

[2]Cùng kỳ, giái trị khối lượng thực hiện đạt 42% kế hoạch, giá trị giải ngân đạt 30% kế hoạch.