DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30190185
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 634
  • Trong tuần: 12656
  • Trong tháng: 447566
  • Trong năm: 2721518
Trang chủ

Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm kế hoạch năm 2017 ( 08:07 | 01/10/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020; Công văn số 10894/BT- QLN ngày 15/8/2017 của Cục Quản nợ và tài chính đối ngoại – Bộ Tài chính.

   Sau khi xem xét đề nghị của các chủ đầu tư, hồ sơ của các dự án, thống nhất với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đâu tư công là 37,980 tỷ đồng từ nguồn Chính phủ vay về cho tỉnh Bắc Giang vay lại để thực hiện các chương trình, dự án kế hoạch năm 2017cho 03 dự án, cụ thể gồm:

1. Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2, vay vốn ADB - Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang là 12,980 tỷ đồng

Đây là dự án đã được triển khai thực hiện từ nguồn vốn ODA theo Hiệp định dự án số 3353 ngày 21/3/2016 của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Trên cơ sở Công văn số 337/HĐND-KTNS, ngày 12/8/2015 của HĐND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông lần thứ 2 - thành phần tỉnh Bắc Giang và Công văn số 147/UBND-CN ngày 25/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về phương án trả nợ của dự án gửi Bộ Tài Chính và Bộ Tài chính đã có Thỏa thuận vay lại giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh Bắc Giang tại Công văn số 7359/BTC-QLN ngày 5/6/2017.

Đồng thời, trên cơ sở Công văn số 1337/BKHĐT-KTĐP&LT ngày 16/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối cho dự án; Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyêt dự án tại Quyết định phê duyệt dự án an số 1709/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang và điều chỉnh dự án tại Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 31/03/2016; tiến độ thực hiện và cấp vốn 2016-2020.

Tổng mức đầu tư của dự ánlà 887,442 tỷ đồng, gồm:

- Phần vốn vay của ADB: (Ngân sách trung ương cấp phát bằng 80% vốn vay: 576.687.672.000 đồng; UBND tỉnh Bắc Giang vay lại bằng 20% vốn vay: 144.171.918.000 đồng), do ngân sách tỉnh trả trong vòng 20 năm bắt đầu tư năm 2021 đến hết năm 2040; Lãi suất, lãi vay, thời gian ân hạn và trả nợ của dự án tuân thủ theo Hiệp định vay do Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á).

- Phần vốn đối ứng: 166.582.900.000 đồng (Vốn ĐTPT từ ngân sách Trung ương trong Chương trình mục tiêu Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương: 133.266.320.000 đồng (bằng 80% vốn đối ứng theo quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015); Ngân sách thành phố Bắc Giang: 33.316.580.000 đồng).

Đến nay, dự án đang được triển khai thực hiện, lũy kế kế hoạch vốn đã bố trí là 102,007 tỷ đồng (Trong đó: Năm 2015 ngân sách tỉnh 2,5 tỷ đồng; năm 2016 là 31 tỷ đồng (18 tỷ đồng NSTW và 13 tỷ đồng vốn ODA cấp phát); năm 2017 là 68,507 tỷ đồng (30 tỷ đồng NSTW và 38,507 tỷ đồng vốn ODA)). Đề nghị tiếp tục phân bổ kế hoạch vốn ODA Chính phủ vay về cho vay lại để thực hiện dự án là 12,980 tỷ đồng, để đồng triển khai thực hiện các hạng mục của dự án (thời điểm nhận nợ của tỉnh Bắc Giang sẽ được thực tính khi nhà tài trợ giải ngân được Bộ Tài chính chuyển tiền từ tài khoản mở tại Sở giao dịch cho dự án về tài khoản tiếp nhận vốn cấp tỉnh).

2. Tiểu hợp phần 1 “Cấp nước cho cộng đồng dân cư “ thuộc Hợp phần 1 “Cấp nước nông thôn” Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quảtỉnh Bắc Gianglà 10,0 tỷ đồng

Đây là dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao kế hoạch đầu tư công trung hạn (nguồn vốn nước ngoài) giai đoạn 2016-2020 cho tỉnh. Đến nay, dự ánđã bắt đầu được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trên cơ sở Hiệp định tín dụng Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả số 5739-VN ngày 10/3/2016 giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế; Quyết định 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án ‘Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dự trên kết quả đầu ra” vay vốn WB;các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT số: 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015 về việc phê duyệt Văn kiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới; số 3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015.

Đồng thời, căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 3622/QĐ-BNN-HTQT ngày 07/9/2015 về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”; số 2634/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/6/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Tổng mức đầu tư của dự ánlà 277,269 tỷ đồng, gồm:

- Phần vốn vay của WB: Vốn ODA ngân sách trung ương cấp phát là 193,273 tỷ đồng; UBND tỉnh Bắc Giang vay lại là 15,075 tỷ đồng, do ngân sách tỉnh trả trong vòng 20 năm (sau 5 năm ân hạn) bắt đầu tư năm 2021 đến hết năm 2035;

- Phần vốn đối ứng là 67,189 tỷ đồng (Vốn ĐTPT từ ngân sách tỉnh là 20,014 tỷ đồng, các nguồn huy động hợp pháp khác 47,175 tỷ đồng)).

Kế hoạch năm 2016, năm 2017 dự án chưa được phân bổ kế hoạch vốn ODA theo Hiệp định đã cam kết. Do vậy, trước mắt năm 2017 đề nghị phân bổ kế hoạch vốn ODA Chính phủ vay về cho vay lại để thực hiện dự án là 10,0 tỷ đồng (thời điểm nhận nợ của tỉnh Bắc Giang sẽ được thực tính khi nhà tài trợ giải ngân được Bộ Tài chính chuyển tiền từ tài khoản mở tại Sở giao dịch cho dự án về tài khoản tiếp nhận vốn cấp tỉnh).

3. Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Bắc Giangthuộc Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập(WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợlà 15,0 tỷ đồng

Đây là dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao kế hoạch đầu tư công trung hạn (nguồn vốn nước ngoài) giai đoạn 2016-2020 cho tỉnh. Đến nay, dự ánđã bắt đầu được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trên cơ sở Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ; Công văn  số 18955/BTC-QLN ngày 21/12/2015 của  Bộ Tài chính về việc Thông báo tỷ lệ  cho vay lại của các tỉnh tham gia Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (vay vốn WB); Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư và thành lập Ban quản lý dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Bắc Giang và Công văn  số 463/UBND-KT ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Cam kết bố trí vốn đối ứng, điều kiện cho vay và tỷ lệ cho vay lại; thời gian thực hiện dự án 2016-2022.

Về tổng mức đầu tư của dự ánlà 224,690 tỷ đồng, gồm:

- Phần vốn vay của WB8: Vốn ODA ngân sách trung ương cấp phát là 197,695 tỷ đồng; vốn ODA UBND tỉnh Bắc Giang vay lại là 15,075 tỷ đồng, do ngân sách tỉnh trả trong vòng 25 năm (ân hạn 5 năm) bắt đầu từ năm 2021 đến hết năm 2040;

- Phần vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh là 11,920 tỷ đồng.

Năm 2016 ngân sách tỉnh đã bố trí 500 triệu đồng để thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư; vốn ODA theo Hiệp định đã cam kết kế hoạch năm 2016, năm 2017 dự án chưa được phân bổ. Do vậy, trước mắt năm 2017 đề nghị phân bổ kế hoạch vốn ODA Chính phủ vay về cho vay lại để thực hiện dự án là 15,0 tỷ đồng (thời điểm nhận nợ của tỉnh Bắc Giang sẽ được thực tính khi nhà tài trợ giải ngân được Bộ Tài chính chuyển tiền từ tài khoản mở tại Sở giao dịch cho dự án về tài khoản tiếp nhận vốn cấp tỉnh)./.

Nguyễn Thị Đến - Phòng TH,QH