DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30169866
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1000
  • Trong tuần: 21376
  • Trong tháng: 427247
  • Trong năm: 2701199
Trang chủ

Đoàn giám sát của đoàn HĐND tỉnh Bắc Giang giám sát công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh ( 09:09 | 27/09/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 26/9/2017, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Bắc Giang đã có buổi làm việc tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh từ năm 2012 đến nay. Đồng chí Ngụy Kim Phương - Trưởng ban Kinh tế ngân sách - Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc, tham dự còn có các thành viên trong Ban Kinh tế ngân sách - Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo của các sở ngành liên quan.

          Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Thu Thủy - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày tóm tắt báo cáo công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2012 đến nay và nổi bật ở một số nội dung sau:

          1.Công tác thẩm định và kết quả cấp giấy chứng nhận đầu tư

          - Năm 2012: 16 giấy CNĐT (Ngoài KCN: 01 dự án; trong KCN: 15 dự án).

          - Năm 2013: 34 giấy CNĐT (Ngoài KCN: 13 dự án; trong KCN: 21 dự án).

          - Năm 2014: 43 giấy CNĐT (Ngoài KCN: 22 dự án; trong KCN: 21 dự án).

          - Năm 2015: 61 giấy CNĐT/GCNĐKĐT (Ngoài KCN: 29 dự án; trong KCN:32 dự án).

          - Năm 2016: 49 giấy CNĐKĐT (Ngoài KCN: 18 dự án; trong KCN: 31 dự án).

        - Năm 2017 (Đến 30/6/2017): 31 giấy CNĐKĐT (Ngoài KCN: 08 dự án; trongKCN: 23 dự án).

          2. Kết quả đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ đầu tư

          - Đối với cụm công nghiệp: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tống sổ 33 CCN với tống diện tích là 873,8 ha;trong dó, có 29 CCN đang hoạt dộng với diện tích 695,8 ha (04 CCN đang triển khai GPMB và hoàn thiện các thủ tục đầu tư).

          - Đối với khu công nghiệp: Tổng sổ vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào các KCN: Tính dến nay,tống vốn đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 1.845,1tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương và cúa tỉnh chiếm: 49,1 tỷ đồng, baogồm KCN Song Khê - Nội Hoàng và KCN Đình Trám; vốn đầu tư của các nhà đầutư hạ tầng chiếm 1.786,1 tỷ đồng, bao gồm: KCN Quang Châu, KCN Vân Trung, KCN Song Khê - Nội Hoàng phía Nam, KCN Song Khê - Nội Hoàng phía Bắc và KCN Hoà Phú2.

          3. Kết quả thu hút đầu tư

          - Về kết quà thu hút đầu tư: Trong giai đoạn từ năm 2012 đến hết 30/6/2017, toàn tỉnh thu hút dược 233 dự án FDI với tông vốn đăng ký đạt 2.394,2 triệu USD; trong đó, trong các khu công nghiệp có 142 dự án, tồng vốn đăng ký đạt 1.644,6 triệuUSD; bên ngoài các khu công nghiệp: 91 dự án, tông vốn đăng ký đạt 749,6 triệu USD.

          - Về quy mô vốn đăng ký: có 111dự án có vốn đầu tư trên 2 triệu USD (chiếm47,6%); 122 dự án có vốn đãng ký dưới 2 triệu USD (chiếm 52,3%)về tình hình thuê dất và thuê nhà xưởng .Phân theo lĩnh vực sản xuất: Có 212 dự án trong lĩnh vực sản xuất (công nghiệp), chiếm 91%; lĩnh vực dịch vụ có 20 dự án,chiếm 8,6%; lĩnh vực nông nghiệp có 1 dự án, chiếm 0,4%.

          - Về quy hoạch các khu, CCN:

          + Đối với các CCN: Tồng diện tích đất quy hoạch là 873,8 (33 CCN). Đến nay,các CCN đã thu hút 41 dự án FDI, diện tích đất dãng ký 92,6 ha; diện tích thuê lại nhà xưởng khoảng 3,8 ha; tỷlệ lấp dầy các CCN dạt khỏang 60%3.

          + Đối với các KCN: Đến nay, toàn tỉnh đã quy hoạch 6 khu công nghiệp với tổng diện tích là 1.322 ha.

          Qua giám sát, công tác cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh thông qua việc Tỉnh uỷ ban hành nghị quyếtsố 73-NQ/TU ngày 06/5/2016 cua Tình uỷ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, văn bán chỉ đạo về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; UBND tỉnh cũng đã ban hành các Kế hoạch thực hiện nghị quyết của Chính phủ, Tinh uỷ về cài thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nên công tác thu hút đầu tư có nhiều thuận lợi. Tuy vậy, công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn: nhiều dự án còn sử dụng công nghệ lạc hậu, trung bình; một số dự án ngoài KCN còn nhỏ lẻ; một số doanh nghiệp còn chưa tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định...

N.T