DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30085991
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1666
  • Trong tuần: 15132
  • Trong tháng: 343372
  • Trong năm: 2617324
Trang chủ

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2017 tỉnh Bắc Giang ( 14:39 | 02/10/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Về phát triển kinh tế

1.1. Về sản xuất công nghiệp: Duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn 9 tháng tăng cao cùng kỳ, ước bằng 128,1% so với 9 tháng năm 2016 (cùng kỳ bằng 118,7% so với 9 tháng năm 2015).Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng ước đạt 78.360 tỷ đồng, tăng 31,3% so với cùng kỳ, đạt 84,3% kế hoạch.

1.2. Về sản xuất nông nghiệp: Sản xuất nông nghiệp vụ Chiêm - Xuân trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, bên cạnh đó, giá nông sản xuống thấp, nhất là các sản phẩm chăn nuôi đã tác động không thuận lợi đến sản xuất; sản lượng vải thiều bằng gần 60% năm 2016; sản xuất vụ Mùa, diện tích, sản lượng các loại cây trồng chính ước đạt thấp hơn kế hoạch, tổng đàn lợn giảm, đàn gia cầm duy trì ở mức bằng năm 2016 đã ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt khoảng 170,3 nghìn ha, bằng 98,6% so với cùng kỳ. Sản lượng các loại cây trồng chính đều đạt thấp hơn cùng kỳ.Trong đó, vụChiêm - Xuân, sản lượng lúa bằng 97,1%, ngô bằng 98,3%; vụ mùa, sản lượng lúa bằng 97,8%, ngô bằng 97,4% so với cùng kỳ.

Những tháng đầu năm, do giá bán các sản phẩm xuống thấp, người chăn nuôi gặp khó khăn.Trong thời gian vừa qua, giá bán lợn thịt đã tăng so với những tháng đầu năm song người chăn nuôi vẫn bị lỗ; do vậy, tổng đàn lợn giảm so với cùng kỳ,ước tổng đàn lợn đạt 1,13 triệu con, bằng 94,3%, sản lượng thịt hơi xuất chuồng bằng 95,6%; đàn gia cầm ước đạt 16 triệu con, bằng cùng kỳnăm 2016 đã ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Công tác trồng rừng đã vượt kế hoạch năm 2017; chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, các huyện, thành phố đã thực hiện phân bổ chi tiết nguồn vốn hỗ trợ cho các xã. Trong 18 xã đăng ký về đích năm 2017, đã có 02 xã được công nhận, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 51 xã, 02 xã đang tiến hành thẩm định, 01 xã đang thẩm tra hồ sơ, các xã còn lại đang tích cực triển khai.

Việc thực hiện Nghị quyết 130-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 211/KH-UBND của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp,giai đoạn 2016-2020 được tập trung chỉ đạo. Đến nay  đã phê duyệt 22 mô hình sản xuất, trong đó, 05 mô hình đã xây dựng xong và đi vào hoạt động, 13 mô hình đang triển khai xây dựng và 04 mô hình đang chuẩn bịtriển khai. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo đánh giá 02 mô hình điểm vùng sản xuất rau chuyên canh tập trung ứng dụng công nghệ cao (mô hình huyện Yên Dũng 30ha, mô hình huyện Hiệp Hòa 40ha) để rút kinh nghiệm và tổ chức nhân rộng.

1.3. Về dịch vụ: Giá hàng hóa cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa9 thángnăm 2017ước đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, bằng 72,7% so kế hoạch.

Giá trị xuất, nhập khẩu có mức tăng khá. Tính đến ngày 18/7/2017, giá trị xuất khẩu ước đạt 4.570 triệu USD, bằng 95,2% kế hoạch, tăng 12% so cùng kỳ; giá trị nhập khẩu ước đạt 4.310 triệu USD, bằng 84,5% kế hoạch, tăng 12% so cùng kỳ.

Hoạt động ngân hàng có nhiều khởi sắc, tổng vốn huy động và cho vay tăng cao hơn cùng kỳ. Ước đến 30/9/2017, dư nợ cho vay đạt 35.800tỷ đồng, tăng 14,5%(cùng kỳ tăng 11,8%).

1.4. Về thu ngân sách nhà nước: Thu ngân sách nội địa 9 tháng ước đạt 3.470tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ, bằng 89,9% dự toán;thunội địa trừ thutiền sử dụng đất đạt 1.945tỷ đồng, tăng16,3% so với cùng kỳ, đạt 70,4% dự toán (cùng kỳ đạt 69,4%).

1.5. Về thực hiện kế hoạch đầu tư công: Tổng vốn đầu tư công đến nay đạt 2.832 tỷ đồng,ước đến 30/9/2017, giá trị khối lượng thực hiện đạt 1.925 tỷ đồng, bằng 68,0%, giá trị giải ngânđạt 1.730 tỷ đồng, bằng 61,0% kế hoạch. UBND tỉnh đã chỉ đạo kiểm điểm tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017, yêu cầu các chủ đầu tư đến ngày 30/9/2016 phải giải ngân đạt trên 30% kế hoạch và phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2017.

Đối với các dự án khởi công mới năm 2017: Tổng số dự án do cấp tỉnh quản lý là 13 dự án, trong đó mới khởi công là 10 dự án, còn lại 03 dự án chưa khởi công (dự án Xây dựng nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang, Nhà xạ trị thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh, Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu và hệ thống mạng máy tính trong các cơ quan nối mạng thông tin của Tỉnh ủy).

Tổng số nợ đọng XDCB đến thời điểm ngày 31/8/2017 là 695 tỷ đồng, trong đó: Các dự án do các Sở, ngành làm chủ đầu tư nợ 225 tỷ đồng, chiếm 32%; các dự án cấp huyện làm chủ đầu tư nợ 195 tỷ đồng, chiếm 28%; các dự án cấp xã làm chủ đầu tư nợ 274 tỷ đồng, chiếm 40%. Nợ đọng trong XDCB tăng hơn so với thời điểm rà soát ngày 31/5/2017 là 130 tỷ đồng([1]), trong đó chủ yếu là phát sinh tăng nợ của Dự án Đường nối từ ĐT 398 (huyện Yên Dũng) đi QL18 (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) là 134 tỷ đồng, nguồn vốn TPCP.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện 02 dự án BT, đó là Dự án xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu; dự án Xây dựng Nhà khách tỉnh Bắc Giang đảm bảo tiến độ và đang thực hiện chuẩn bị đầu tư  07 dự án BT.

1.6. Về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệptiếp tục khởi sắc.Từ đầu năm đến nay,toàn tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh cho 171 dự án, tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung quy đổi đạt 2.041 triệu USD, bằng 81,7% kế hoạch; trong đó cấp mới 142 dự án, gồm: 97 dự án trong nước, vốn đăng ký 27.140 tỷ đồng (1,2 tỷ USD), 45 dự án FDI, vốn đăng ký 740 triệu USD và 29 dự án đăng ký điều chỉnh, vốn đăng ký bổ sung đạt 101,7 triệu USD.

Công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm và có nhiều kết quả tích cực, 9 tháng có 947 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 57,6%, đạt 94,7% kế hoạch năm, vốn đăng ký là 9.008 tỷ đồng.

1.7. Về công tác quản lý tài nguyên và môi trườngtiếp tục được tăng cường. UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Khoáng sản; chỉ đạo triển khai xử lý tồn tại, vướng mắc trong quy định thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; triển khai xây dựng quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Tập trung xử lý tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/9/2017 về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hội gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo rà soát, báo cáo tình hình sử dụng đất trong khu vực đô thị của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn thành phố Bắc Giang... Chỉ đạo tập trung cao thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án đầu tư, cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

Đã chỉ đạo tập trung thực hiện công tác giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn theo Kết luận số 43-KL/TU ngày 11/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường năm 2017 của các huyện, thành phố.

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

2.1. Về giáo dục và đào tạođược quan tâm, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức tổng kết năm học 2016-2017, khai giảng năm mới 2017-2018; chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hợp đồng giáo viên mầm non, mức thu học phí bậc học mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục; chỉ đạo công khai các khoản thu, hướng tới chấm dứt tình trạng lạm thu.

Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để giải quyết tình trạng thiếu lớp học; đồng thời ban hành Đề án đẩy mạnh dạy tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông,giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.

2.2. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dânđược chú trọng. Tập trung phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh sốt xuất huyết; tích cực nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong 9 tháng, trên địa bàn tỉnh hiện không không xảy ra ngộ độc thực phẩm và các dịch bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, tình hình bệnh truyền nhiễm diễn phức tạp, đặc biệt là tình hình bệnh sốt xuất huyết.

2.3. Công tác văn hóa, thông tin, thể thao được tập trung chỉ đạo, thực hiện tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi đáp ứng nhu cầu của nhân dân, chỉ đạo tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độdự án Khu du lịch sinh thái tâm linh Tây Yên Tử.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được quan tâm, đã từng bước khắc phục được những hiện tượng tiêu cực trong tổ chức các lễ hội đầu năm. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Đã tổ chức thành công Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà và Quyết định công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hộichùaBổ Đà.

Thể thao thành tích cao nhiều kết quả đáng khích lệ, các vận động viên của tỉnh trong thành phần đội tuyển quốc gia tham dự SEA Game tại Malaysia đã xuất sắc giành được 02 HCV và 01 HCB.

2.4. Tình hình đời sống nhân dân, lao động, việc làm: Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch giai đoạn 2 thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; kế hoạch rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017, xây dựng Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Nghề Bắc Giang vào Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn; đẩy nhanh tiến độ đào tạo nghề cho lao dộng nông thôn…

3. Lĩnh vực nội chính

3.1. Công tác tư pháp, cải cách hành chính được chú trọngthực hiện xây dựng danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2017; kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; triển khai thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” trên địa bàn; tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 01 năm hoạt động của Trung tâm hành chính công…

3.2. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng,chống tham nhũng, tiếp tục được quan tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt. Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện giao ban hàng tháng với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc các Sở, ngành về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra ngăn chặnvà xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng.

 3.3. Công tác quốc phòng, an ninhđược tăng cường. Lực lượng quân đội, công an đã phối hợp tốt với các đơn vị, địa phương trong việc ứng phó, khắc phục những thiệt hại do ảnh hưởng của mưa, bão, lũ; đồng thời nắm chắc tình hình trên địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự. Chỉ đạo huyện Tân Yên tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn năm 2017 đảm bảo an toàn, đúng quy định; đồng thời, chỉ đạo huyện Hiệp Hòa làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017.

3.4. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thôngđược triển khai đồng bộ, quyết liệt. Do vậy, tình hìnhtai nạn giao thông có chuyển biến tích cực, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 145 vụ TNGT, làm chết 69 người, bị thương 129 người; so với cùng kỳ: Tăng 01 vụ (tăng 0,7%), số người chết giảm 6 người (giảm 8%); tăng 16 người bị thương (tăng 13,1 %).

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế cao hơn cùng kỳ; sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng ở mức cao; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng cao, thu hút đầu tư tăng mạnh về số vốn đăng ký. Kim ngạch xuất, nhập khẩu, dư nợ tín dụng tăng cao. Thu ngân sách đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế....

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, sản lượng lúa, tổng đàn lợn đạt thấp hơn cùng kỳ. Công tácgiải phóng mặt bằng, giải quyết các vấn đề về môi trường của một số dự án đầu tư còn chậm. Tình trạng xây dựng không phép, không đúng phép và đào đất, san lấp mặt bằng không đúng quy định vẫn xảy ra. Còn nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp. Tình hình khiếu kiện đông người vẫn còn xảy ra, một số vụ việc diễn biến phức tạp; tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, khai thác cát sỏi, đất đồi chưa được giải quyết triệt để....

Phòng TH,QH


[1]Tổng số nợ đọng XDCB đến thời điểm ngày 31/5/2017 là 565 tỷ đồng