DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30183557
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 993
  • Trong tuần: 6028
  • Trong tháng: 440938
  • Trong năm: 2714890
Trang chủ

Phong trào hưởng ứng "Tháng Dân vận" năm 2017 ( 14:29 | 30/10/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 06/9/2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 38-KH/BDVTU tổ chức, phát động “Tháng Dân vận” năm 2017 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về dân vận và công tác dân vận trong tình hình mới; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

   Theo đó, Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan đã tổ chức một số nội dung trong "Tháng Dân vận" năm 2016, cụ thể như sau:

   - Tăng cường quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh lồng ghép trong các cuộc họp của cơ quan, các đoàn thể cơ quan.

 - Cập nhật thông tin, bài viết, hình ảnh liên quan đến công tác Dân vận trên Trang Thông tin điện tử của Sở. Đăng tải một số văn bản liên quan như: Nghị quyết số 110-NQ/TU, ngày 11/7/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư “về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới...

    - Treo khẩu hiệu tuyên truyền về "Tháng Dân vận" với nội dung: "Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, vì nhân dân; nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ"

   - Chỉ đạo nắm chắc tình hình nhân dân; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân.

  - Có hình thức khen thưởng, biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong công tác Dân vận của cơ quan.

   "Tháng Dân vận" có sức lan tỏa sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, có tác động khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung và Sở Kế hoạch Đầu tư nói riêng nâng cao hiệu quả dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

N.T