DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30183434
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 870
  • Trong tuần: 5905
  • Trong tháng: 440815
  • Trong năm: 2714767
Trang chủ

Thực hiện rà soát và dự kiến kế hoạch hỗ trợ trụ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bắc Giang ( 09:02 | 01/10/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc tổng hợp nhu cầu đầu tư xây dựng mới, cải tạo trụ sở làm việc của UBND cấp xã; căn cứ Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh về dự kiến Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 2016-2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, nhu cầu đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới trụ sở UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Sau khi rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo như sau:

1. Kết quả triển khai thực hiện giai đoạn 2007-2015

   Thực hiện Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 20/11/2008 về kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

   Quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực để đầu, nhiều trụ sở cấp xã đã được đầu tư xây mới, cải tạo, sửa chữa, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

   Trong giai đoạn 2007-2015, toàn tỉnh đã huy động được 415 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách các cấp để đầu tư xây mới, cải tạo, sửa chữa được 157 trụ sở, nâng tổng số trụ sở xã, phường, thị trấn đã cơ bản đủ diện tích làm việc theo yêu cầu lên 177trụ sở.

Về nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở:

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 22,2 tỷ đồng, trong đó: Năm 2009 là 4 tỷ đồng; năm 2010 là 4 tỷ đồng;  năm 2011 là 5 tỷ đồng; năm 2012 là 6 tỷ đồng; năm 2013 là 3,2 tỷ đồng.

+  Ngân sách tỉnh: 63,3 tỷ đồng, trong đó: Năm 2010 là 3 tỷ đồng; năm 2011 là 10 tỷ đồng; năm 2012 là 14 tỷ đồng; năm 2013 là 14,5 tỷ đồng; năm 2014 là 15 tỷ đồng; năm 2015 là 6,8 tỷ đống.

- Nguồn vốn chương trình 135, Chương trình MQQG xây dựng nông thôn mới, vốn ngân sách cấp huyện, xã là: 329,5 tỷ đồng.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở cấp xã giai đoạn 2016-2020

2.1. Nhu cầu đầu tư xây dựng trụ sở cấp xã

   Toàn tỉnh có 230 xã, phường, thị trấn, đến nay đã có 123 trụ sở cấp xã đủ diện tích làm việc (theo quy định tại Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ, trụ sở các cơ quan nhà nước đạt từ 70% diện tích trở lên thì không được xây dựng mới, xây bổ sung trụ sở làm việc), 58 trụ sở thiếu từ 30-50% diện tích làm việc và 53 trụ sở thiếu trên 50% diện tích làm việc.

   Để đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đồng thời thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính ở cấp xã, đến năm 2020 phấn đấu cơ bản các xã đủ diện tích làm việc đạt chuẩn theo Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, cần xây mới, cải tạo cho 111 trụ sở với tổng diên tích xây dựng là 56.635 m2 sàn, tổng kinh phí khoảng 339,8 tỷ đồng (suất đầu tư khái toán 6 triệu/m2 theo Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2015 của Bộ Xây dựng), trong đó:

- Trụ sở có diện tích làm việc còn thiếu từ 30-50% cần cải tạo, xây thêm là 58 trụ sở, diện tích cần xây dựng thêm là 21.627 m2, tổng kinh phí khoảng 129,7 tỷ đồng;

- Trụ sở có diện tích làm việc còn thiếu trên 50% cần cải tạo, xây thêm và xây mới là 53 trụ sở, tổng diện tích xây dựng là 35.008 m2, tổng kinh phí khoảng 210 tỷ đồng.

2.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2016-2020

a) Mục tiêu đầu tư trụ sở xã

Đến 2020, 100% các xã được đầu tư trụ sở có diện tích làm việc đạt từ 70% so với tiêu chuẩn trở lên; 100% các xã thiếu diện tích làm việc từ 50% trở lên được đầu tư.

b) Về huy động nguồn vốn

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020.

- Ngân sách cấp huyện, xã đầu tư và thực hiện lồng ghép vốn hỗ trợ ngân sách tỉnh cho các huyện, thành phố theoNghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

c).Kế hoạch hỗ trợ từ ngân sách tỉnh

* Về nguyên tắc hỗ trợ

- Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ xây dựng trụ sở cấp xã còn thiếu trên 50% diện tích làm việc đối với các địa phương khó khăn, không có khả năng huy động đủ nguồn vốn ngân sách huyện, xã; và chỉ hỗ trợ những trụ sở xã có nguồn đối ứng của huyện, xã đảm bảo hoàn thành công trình.

- Không hỗ trợ xây dựng trụ sở đối với các xã, phường của thành phố Bắc Giang, huyện Việt Yên vì các xã có khả năng huy động nguồn vốn từ đấu giá quyền sử dụng đất.

* Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở cấp xã

   Trên cơ sở nhu cầu đầu tư xây dựng, khả năng bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ, thực tế tại các huyện. Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh về dự kiến Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 2016-2020, dự kiến ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây cho 35 trụ sở cấp xã (trong đó hỗ trợ xây dựng mới 30 trụ sở và 5 trụ sở chuyển tiếp giai đoạn 2011-2015) có diện tích làm việc còn thiếu, kinh phí hỗ trợ không quá 2,5 tỷ đồng/trụ sở, tổng số vốn hỗ trợ là 82,9 tỷ đồng, cụ thể:

- Hỗ trợ cho 04 dự án chuyển tiếp, 1 dự án hoàn thành là 7,9 tỷ đồng.

- Hỗ trợ 30 dự án khởi công mới, số vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ là 75 tỷ đồng.

Trong đó: Năm 2016 đã hỗ trợ xây dựng mới 5 trụ sở; Năm 2017 đã hỗ trợ xây dựng  mới 5 trụ sở; Số trụ sở dự kiến đề nghị hỗ trợ giai đoạn 2018-2020 là 20 trụ sở với kinh phí là 50 tỷ đồng./.

Nguyễn Thị Đến - Phòng TH,QH