DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30183569
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1005
  • Trong tuần: 6040
  • Trong tháng: 440950
  • Trong năm: 2714902
Trang chủ

Điều chỉnh lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ( 09:16 | 01/10/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2562/UBND-KGVX ngày 28/7/2017 về việc chuẩn bị nội dung làm việc về thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường cao đẳng, trung cấp nghề và xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo nghề năm học 2018-2019

    Trong đó giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp báo cáo, đề xuất các nội dung liên quan đến giao kế hoạch phát triển đào tạo nghề năm học 2018-2019; tình hình thực hiện tự chủ đối với hoạt động dạy nghề và lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ của các trường cao đẳng, trung cấp nghề công lập trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở văn bản đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 893/SNV-TCBM&TCPCP ngày 15/8/2017, ý kiến của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Tài chínhvà căn cứ vào tình hình thực tế triển khai thực hiện tại các trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnhxem xét, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủyđiều chỉnh lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường cao đẳng, trung cấp nghề công lập trên địa bàn tỉnhnhư sau:

1. Tình hình xây dựng phương án tự chủ của các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh:

   Theo Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh có  Trường Trung cấp nghề Giao thông-Vận tải được giao quyền tự chủ hoàn toàn từ năm 2017; Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt-Hàn, Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang, Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế,Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ 19-5 và được giao tự chủ một phần về tài chính đến hết năm 2017, từ năm 2018 thực hiện cơ chế tự chủ hoàn toàn; các trường có trách nhiệm xây dựng phương án tự chủ về tài chính gửi Sở (cơ quan quản lý trực tiếp) tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định xong trong tháng 11/2016.

   Thực tế trong năm 2017, Trường Trung cấp nghề Giao thông-Vận tảikhông được tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động và theo Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trường nằm trong danh mục ngành, nghề lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần.

   Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt-Hàn, Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang, Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế, Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ 19-5 chưa đủ điều kiện để thực hiện cơ chế tự chủ,với lý do:Theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thì các Bộ, ngành Trung ương phải xây dựng và trình Chính phủ sửa đổi, ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực(tại Điểm a, Khoản 1, Điều 22). Riêng đối với lĩnh vực giáo dục- nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp. Mặt khác, để có thể triển khai thực hiện được cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật ngành để áp dụng trong phạm vi toàn quốc(tại Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập).Tuy nhiên những nội dung này đến nay chưa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ, do vậy chưa đủ cơ sở và căn cứ pháp lý cho việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong toàn quốc nói chung và trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói riêng. Đồng thời,hiện nay Tỉnh đang thực hiện các thủ tục sáp Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang vào Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn từ năm 2018.

2. Đề nghị điều chỉnh lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường cao đẳng, trung cấp nghề công lập trên địa bàn tỉnh:

   Để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, đúng quy định, đồng thời tạo thuận lợi cho các trường cao đẳng, trung cấp nghề của tỉnh tiếp tục tồn tại và phát triển, phục vụ mục tiêu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép điều chỉnh lộ trình thực hiện tự chủ theo Nghị quyết số 140-NQ/TU ngày 22/9/2016 và UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 21/12/2016 đối với 03 Trường: Cao đẳng nghề Công nghệ Việt- Hàn, Trung cấp nghề miền núi Yên Thế và Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ 19-5 đến khi Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn, đảm bảo đủ cơ sở pháp lý thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định./.

Nguyễn Thị Đến - Phòng TH,QH