DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29995330
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 538
  • Trong tuần: 5076
  • Trong tháng: 252711
  • Trong năm: 2526663
Trang chủ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu một số giải pháp chủ yếu tăng cường việc xử lý nợ đọng XDCB trong nguồn vốn đầu tư công trong năm 2018 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 ( 16:48 | 13/04/2018 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu một số giải pháp chủ yếu tăng cường việc xử lý nợ đọng XDCB trong nguồn vốn đầu tư công trong năm 2018 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 25/01/2018

Trong năm 2017, UBND tỉnh tiếp tục UBND các cấp, chủ đầu tư tăng cường các giải pháp cụ thể để giảm nợ đọng XDCB theo đúng chỉ đạo của Trung ương; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 3600/UBND-TH ngày 18/10/2017 về việc xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công.

Tổng số nợ đọng XDCB trên địa bàn tỉnh tại thời điểm 31/12/2017 là 556 tỷ đồng, giảm 195 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016 (số nợ 752 tỷ đồng). Trong đó, các dự án do các sở ngành làm chủ đầu tư là 250tỷ đồng([1]); các dự án cấp huyện làm chủ đầu tư là 112tỷ đồng([2]); cấp xã làm chủ đầu tư là 194tỷ đồng([3]). Ncác dự án cấp xã(chủ yếu là các công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới) có chuyển biến, số nợ đến31/10/2017 là 121tỷ đồng, giảm 25,9tỷ đồng so với 31/01/2017, trong đó ngân sách xã nợ chiếm 72% tổng số nợ.

Mặc dù số nợ đọng XDCB của tỉnh có xu hướng giảm, song còn chậm, chưa đạt yêu cầu đặt ra; việc thống kê, báo cáo tình hình nợ đọng XDCB của các huyện, thành phố còn chưa đầy đủ, chưa chính xác (số liệu báo cáo chưa thống nhất trong các lần báo cáo). Việc rà soát nợ đọng XDCB của các địa phương chưa được quan tâm, chưa thống kê đầy đủ, chưa phân tích được nợ theo từng nguồn vốn, chưa được các cấp chính quyền quan tâm và có biện pháp quyết liệt nhằm xử lý nợ đọng XDCB. Theo số liệu tổng hợp thời điểm 31/12/2017, một số chủ đầu tư cấp tỉnh, huyện vẫn có nợ đọng XDCB cao là: Ban QLDA các công trình giao thông của tinh là 190 tỷ đồng của các công trình dở dang (trong đó có dự án Đường nối ĐT398 đi Quốc lộ 18 sử dụng vốn TPCP là 130 tỷ đồng; Lục Ngạn 66 tỷ đồng; Sơn Động 50tỷ đồng, Yên Dũng 52tỷ đồng...; nợ cấp xã tuy có giảm (giảm 133tỷ đồng so với 31/12/2016) song còn lớn; một số xã đã triển khai trước và được công nhận đạt nông thôn mới vẫn còn số nợ.

Một số chủ đầu tư còn yêu cầu nhà thầu ứng vốn thi công vượt kế hoạch vốn được giao năm 2017 và giai đoạn 2016-2020 lớn, làm phát sinh nợ đọng XDCB gây khó khăn cho việc cho cơ quan tham mưu phân bổ vốn.

Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu xử lýnợ đọng XDCBnguồn vốn đầu tư công trong năm 2018:

Thực hiện phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với một số địa phương, chủ đầu tư, cá nhân có liên quan để phát sinh tăng, nợ đọng XDCB lớn, không thực hiện đúng chủ đạo thực hiện giảm nợ đọng XDCB của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

 Tiếp tục thực hiện việc xử lý nợ đọng XDCB nghiêm theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 với mục tiêu năm 2018, trong đó cấp xã giảm ít nhất 70% nợ đọng XDCB so với 31/12/2017 cấp xã; tổ chức kiểm tra nợ đọng XDCB tại một số địa phương, sẽ phê bình nghiêm khắc một số địa phương có số nợ đọng XDCB không sát với thực tế. Tiếp tục quán triệt, xác định việc xử lý nợ đọng XDCB là vấn đề quan trọng, cấp thiết trong việc thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công và trả nợ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; cân đối, huy động bổ sung các nguồn vốn và kế hoạch thanh toán dứt điểm số nợ đọng nói trên trong giai đoạn 2016-2020 và trong từng năm cụ thể.

Cấp huyện, xã cần coi việc xử lý nợ đọng XDCB là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tập trung chỉ đạo, ưu tiên các nguồn lực để xử lý giảm nợ. Đối với các xã có số nợđọngXDCB lớn, UBND cấp huyện cần tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn để giảm dần nợ XDCB, kiên quyếtkhông cho khởi công mới các dự án khi chưa giải quyết cơ bản xong tình hình nợ đọng XDCB. Các huyện, thành phố cần ưu tiên sử dụng vốn đấu giá quyền sử dụng đất để trả nợ các công trình đã phê duyệt quyết toán, công trình hoàn thành nhưng chưa quyết toán và bổ sung vốn cho các công trình chuyển tiếp còn thiếu vốn.

Trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, UBND các huyện, thành phố cần chỉ đạo các xã thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, đảm bảo huy động cơ bản đủ các nguồn vốn thì mới triển khai khởi công xây dựng các công trìnhnăm 2018; không tổ chức triển khai đồng loạt để đạt đủ các tiêu chí xã nông thôn mới khi chưa bố trí được nguồn vốn dẫn đến phát sinh nợ đọng XDCB mới.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính, cân đối bổ sung vốn đầu tư trả nợ các dự án quyết toán trong kế hoạch năm 2018đối với các dự án cấp tỉnh.Ưu tiên vốn bố trí trả nợ các dự án đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, gắn kế hoạch vốn với kế hoạch xử lý nợ xây dựng cơ bản.

Các cơ quan thanh tra, kiểm tra cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về nợ đọng XDCB để phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đối với các đơn vị vi phạm về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các đơn vị có số nợ đọng XDCB lớn nhưng không có các biện pháp để giảm nợ. Tổ chức theo dõi, đánh giá tình hình xử lý nợ đọng XDCB ở các địa phương để làm căn cứ đánh giá, xếp loại người đứng đầu hàng năm.

Ngoài ra,đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cần tiếp tục thực hiện, nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý hợp đồng, quản lý chất lượng công trình, tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư. Tiếp tục tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn theo quy định của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch UBND tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác giám sát đầu tư của cộng đồng.

Triển khai thực hiện các biện pháp, nêu trên, trong quý I/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu trình UBND phân bổ 19,241 tỷđồng từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh tại Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 (thực hiện phân bổ hết cho các dự án thuộc đối tượng ngân sách tỉnh phải trả đã được phê duyệt quyết toán đến nay), góp phẩn giảm nợ đọng XDCB cấp tỉnh trong năm 2018./.[1]Gồm: Nợ các dự án đã phê duyệt quyết toán27tỷ đồng, nợ các dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán nợ 6,9 tỷ đồng, nợ các dự án dở dang215tỷ đồng(tăng so với cùng kỳ, lý do là một số dự án được thẩm định nguồn vốn trung hạn 2016-2020 nên nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công).

[2]Gồm: Nợ các dự án đã phê duyệt quyết toán27tỷ đồng, nợ các dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán nợ 16,4tỷ đồng, nợ các dự án dở dang68,6tỷ đồng.

[3]Gồm: Nợ các dự án đã phê duyệt quyết toán132tỷ đồng, nợ các dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán nợ 53tỷ đồng, nợ các dự án dở dang7,8tỷ đồng