DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30396908
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 3250
  • Trong tuần: 7216
  • Trong tháng: 654289
  • Trong năm: 2928241
Trang chủ

LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC GIANG ( 10:19 | 18/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

I. GIÁM ĐỐC:  TRỊNH HỮU THẮNG

- Điện thoại CQ: 0240 3854.450                          - Email: thangth_skhdt@bacgiang.gov.vn

- Phụ trách chung các mặt công tác của cơ quan, chịu nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của cơ quan; chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác: Tổ chức cán bộ; Thi đua, khen thưởng; Cải cách hành chính; Công tác văn phòng; Quản lý tài chính và làm chủ tài khoản cơ quan; Công tác thanh tra thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Công tác Đấu thầu, thẩm định các dự án.

- Cho ý kiến cuối cùng trước khi trình Thường trực UBND tỉnh về: kết quả giải quyết những công việc do Thường trực UBND tỉnh giao; tham mưu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; kế hoạch đầu tư công hàng năm và 5 năm; chủ trương đầu tư và phân bổ vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, dự án đầu tư theo hình thức ppp, các chương trình MTQG; thấm định quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp; chủ trương thu hút, xúc tiến đầu tư; các dự án, đề án và những văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, Thường trực UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Đấu thầu, Thấm định và Giám sát đầu tư.

-----------------------------------

II. PHÓ GIÁM ĐỐC:  NGUYỄN CƯỜNG

- Điện thoại CQ: 0240 3854.436                                 - Email: cuongn_skhdt@bacgiang.gov.vn

Phó Giám đốc thường trực, thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động của Sở khi được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về những công việc được phân công và được ủy quyền.

-Trực tiếp phụ trách công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kê hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công thuộc lĩnh vực kinh tế ngành; phụ trách chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới;

- Công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong hoạt động của cơ quan;

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ giám sát đánh giá đầu tư; giám sát đầu tư cộng đồng; kiếm tra đấu thầu; quản lý nhà nước về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);

- Tham gia các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Kinh tế ngành; Trung tâm Xúc tiến đầu và Phát triên doanh nghiệp.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở

III. PHÓ GIÁM ĐỐC: BÙI THỊ THU THỦY

- Điện thoại CQ: 0240 3857.099                              - Email: thuybttt_skhdt@bacgiang.gov.vn

Tham mưu giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về những công việc được phân công và được ủy quyền.

- Phụ trách công tác:

   + Công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp;

   + Quản lý nhà nước về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư

nhân;

   + Vận động, thu hút các dự án ODA; thực hiện quản lý nhà nước về dự án viện trợ phi chính phủ (NGOs);

    + Công tác Xúc tiến đầu tư;

   + Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước các dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp: thẩm định chủ trương đầu tư; đăng ký đầu tư; kiếm tra, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện và điều chỉnh dự án; phụ trách hoạt động của Trang thông tin điện tử, một cửa điện tử của cơ quan;

    + Tham gia các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Kinh tế đối ngoại; Phòng Đăng ký kinh doanh; Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

-----------------------------------

IV.PHÓ GIÁM ĐỐC: DƯƠNG NGỌC CHIÊN

- Điện thoại CQ: 0240 3853.807                                - Email: chiendn_skhdt@bacgiang.gov.vn

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về những công việc được phân công và được ủy quyền.  

- Phụ trách công tác:                                                           

   + Quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công các huyện, thành phố, các ngành thuộc Khối nội chính;

   + Quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội và đầu tư công của các ngành khối văn hóa - xã hội; phụ trách Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững;

   + Tham gia các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch; Phòng  Khoa giáo, Văn xã.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Các tin khác