DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30178387
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 858
  • Trong tuần: 858
  • Trong tháng: 435768
  • Trong năm: 2709720
Trang chủ

VĂN PHÒNG SỞ ( 08:33 | 21/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1.THÔNG TIN CHUNG:

- ĐT: 0240 3824 758

- Email: vanphong_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.1.Chánh Văn phòng: Nguyễn Vũ Điển

Email: diennv_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.2.Phó Chánh Văn phòng: Đoàn Thị Thanh Hương

Email: huongdtt_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.3.Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Thanh Hà

Email: hantt_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.4.Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thế Tấn

Email: tannt_skhdt@bacgiang.gov.vn

2. CHỨC NĂNG:

Văn phòng có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức sắp xếp và điều hành hoạt động của cơ quan bao gồm: Tổ chức bộ máy; biên chế; công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; thi đua - khen thưởng; quản lý ngân sách và tài sản; ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách hành chính; thực hiện quản lý hoạt động của cơ quan theo ISO; tổng hợp chương trình công tác và hoạt động của Sở; dân quân, tự vệ; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, trật tự; hành chính quản trị và hậu cần cơ quan; thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

3. NHIỆM VỤ:

3.1.Chủ trì tham mưu với Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ

a) Công tác tổ chức, cán bộ

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở sắp xếp tổ chức bộ máy; Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; Đánh giá, nhận xét, sắp xếp bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; Luân chuyển, điều động cán bộ; Bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan; Thực hiện việc sơ tuyển, tiếp nhận cán bộ, quản lý hồ sơ cán bộ theo quy định; Đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, hưu trí, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan theo đúng quy định pháp luật.

- Công tác thi đua, khen thưởng: Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng của cơ quan; Hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở, phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; Chủ trì xây dựng chương trình công tác hàng năm của cơ quan; theo dõi, đôn đốc thực hiện và tổng hợp báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác thi đua khen thưởng của cơ quan hàng năm, tham mưu đề xuất các hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

b) Công tác quản lý ngân sách, tài sản

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở (chủ tài khoản) trong việc quản lý, sử dụng ngân sách cơ quan: lập dự toán, quyết toán tài chính hàng năm, hàng quý phục vụ cho hoạt động của cơ quan, giao dự toán thu, chi cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc; dự trù kinh phí cho việc chi tiêu thường xuyên và đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Sở; hướng dẫn, thẩm định, quyết toán tài chính của các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu theo đúng quy định của Nhà nước.

- Thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí ngân sách cấp.

- Lập kế hoạch và thực hiện việc mua sắm, quản lý sử dụng, bảo trì, sửa chữa tài sản, đảm bảo vật tư, văn phòng phẩm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác theo tiêu chuẩn, định mức và các quy định của Nhà nước.

c) Công tác cải cách hành chính; thực hiện quản lý hoạt động của cơ quan theo ISO

- Tham mưu với Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính: là đầu mối thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan; xây dựng kế hoạch cải cách hành chính 5 năm và hàng năm; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc; báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính theo tháng, quý, năm và giai đoạn.

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở duy trì hoạt động của cơ quan theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

d) Công tác văn thư - lưu trữ, công nghệ thông tin

- Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ và quản lý con dấu theo đúng quy định.

- Duy trì hoạt động thường xuyên mạng thông tin nội bộ, cổng thông tin điện tử của cơ quan.

đ) Công tác khác

- Chủ trì xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình công tác hàng năm của Sở; Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ, Quy chế thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Quy ước xây dựng cơ quan văn hóa của cơ quan...

- Giữ gìn an ninh trật tự, cảnh quan môi trường, phòng cháy chữa cháy. Duy trìmối quan hệ với chính quyền địa phương nơi cơ quan đóng trụ sở.

- Thực hiện công tác quân sự địa phương, phòng cháy chữa cháy, công tác tự vệ cơ quan.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn, ngày Truyền thống Ngành Kế hoạch và Đầu tư; tổ chức bố trí về khánh tiết, nghi lễ phục vụ hội nghị, họp, tiếp khách của cơ quan. Thông báo triệu tập các cuộc họp giao ban, họp toàn thể cơ quan; thông báo ý kiến của Giám đốc Sở và kết luận phiên họp của lãnh đạo Sở theo uỷ quyền.

- Ký các văn bản hành chính thông thường được Giám đốc uỷ quyền, có nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Văn phòng.

3.2.Công tác phối hợp với các phòng, đơn vị

- Phối hợp với phòng Tổng hợp, Quy hoạch thực hiện nhiệm vụ đăng ký nhiệm vụ trọng tâm và chấm điểm người đứng đầu của Giám đốc Sở.

- Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trong cơ quan việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác văn phòng.

3.3. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Sở giao.