DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30184713
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2149
  • Trong tuần: 7184
  • Trong tháng: 442094
  • Trong năm: 2716046
Trang chủ

THANH TRA SỞ ( 08:36 | 21/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1.THÔNG TIN CHUNG:

- ĐT: 0240 3824 669

- Email: phong_tt_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.1.Chánh Thanh tra: Nguyễn Bá Thắng

Email: thangnb_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.2.Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Hữu Đức

Email: ducnh_skhdt@bacgiang.gov.vn

2. CHỨC NĂNG:

Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Kế hoạch và Đầu tư, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và bồi thường của Nhà nước; thực hiện các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.

3. NHIỆM VỤ:

3.1. Chủ trì tham mưu với Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ

a) Công tác thanh tra, kiểm tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng và tổng hợp kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở trình Giám đốc sở phê duyệt.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở .

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về kế hoạch và đầu tư của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở

- Thanh tra, kiểm tra các vụ việc đột xuất do Giám đốc sở giao.

- Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Chánh Thanh tra sở.

b) Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp dân theo quy định của pháp luật về tiếp dân.

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo khi được giao.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

c) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bồi thường Nhà nước; tham gia tố tụng trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra và báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Chủ trì giúp phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành lĩnh vực quản lý; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

3.2. Công tác phối hợp với các phòng, đơn vị

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp, Quy hoạch; Kinh tế ngành; Văn xã - Khoa giáo thực hiện công tác kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện công tác quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo thẩm quyền.

- Phối hợp với Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư kiểm tra công tác đấu thầu và giám sát đánh giá đầu tư đối với các huyện, thành phố, các đơn vị chủ đầu tư.

- Phối hợp cùng Phòng Kinh tế đối ngoại kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đầu tư đối với hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư và hoạt động của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động thực hiện đăng ký doanh nghiệp của khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Văn phòng sở và các phòng liên quan thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính và các quy chế của cơ quan; theo dõi, đôn đốc và gửi danh sách đơn vị nộp phạt theo quyết định xử phạt của Sở về Văn phòng.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách.

3.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công