DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30178304
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 775
  • Trong tuần: 775
  • Trong tháng: 435685
  • Trong năm: 2709637
Trang chủ

PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH ( 08:39 | 21/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1.THÔNG TIN CHUNG:

- ĐT: 0240 3853 807

- Email:  phong_thqh_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.1.Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hưởng

Email: huongnv_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.2.Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Đến

Email: dennt_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.3.Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Long

Email: longnv_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.4. Phó trưởng phòng: Đàm Đức Quang

Email: quangdd_skhdt@bacgiang.gov.vn

2. CHỨC NĂNG:

Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi, tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công các huyện, thành phố, các ngành thuộc Khối nội chính (gồm: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ...) và khối các cơ quan tham mưu tổng hợp.

3. NHIỆM VỤ:

3.1.Chủ trì tham mưu với Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ

a) Quy hoạch phát triển KT-XH:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung và công bố Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trình các cấp thẩm quyền theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương lập mới, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, các vùng liên huyện, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu, đề án, dự án, chương trình có tính chất như quy hoạch của tỉnh.

- Tổ chức thẩm định đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

- Tham mưu thẩm định các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Công bố và tham mưu tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triến kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Tổng hợp, báo cáo công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch hàng năm theo quy định.

b) Công tác kế hoạch phát triển KT-XH, đầu tư công

- Tham mưu hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm. Tổng hợp, tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm, hàng năm do cấp tỉnh quản lý; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vốn đầu tư công trung hạn 05 năm, hàng năm trong quá trình tổ chức thực hiện (trừ nguồn vốn thuộc các Chương trình MTQG, vốn sự nghiệp).

c) Quản lý đầu tư công

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý gồm: Dự án thuộc Khối nội chính, các nguồn vốn do Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp quản lý (Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng, Trái phiếu Chính phủ, ODA, hỗ trợ đối ứng vốn ODA), các dự án đầu tư xây dựng Trụ sở các cơ quan nhà nước, Chương trình hỗ trợ xây dựng Trụ sở các xã, hỗ trợ ngân sách tỉnh cho các huyện, thành phố theo Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tổng hợp, báo cáo tổng kết công tác đầu tư và xây dựng, nợ đọng XDCB 6 tháng, cả năm theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

d) Công tác khác

- Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan xây dựng báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm của tỉnh; báo cáo tình hình thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm của Giám đốc Sở.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các đề án, kế hoạch, chương trình hành động, tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

- Chủ trì kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công của các huyện, thành phố thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ, hoặc đột xuất về tình hình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, tỉnh Bắc Giang; tham mưu xây dựng các văn kiện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

- Chuẩn bị các nội dung, báo cáo đột xuất để Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở làm việc theo yêu cầu thuộc lĩnh vực Phòng phụ trách.

- Chủ trì xây dựng và duy trì hoạt động của Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội, vốn đầu tư XDCB.

3.2. Công tác phối hợp với các phòng, đơn vị

- Phối hợp với các phòng Kinh tế ngành, Văn xã - Khoa giáo về thẩm định đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí, thẩm định quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung đối với các quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu, đề án, dự án có tính chất như quy hoạch thuộc các phòng ngành phụ trách.

- Phối hợp với các phòng Kinh tế ngành, Văn xã - Khoa giáo thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án do các phòng ngành phụ trách.

- Phối hợp với Thanh tra Sở, Kinh tế ngành, Văn xã - Khoa giáo xây dựng kế hoạch và tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công thuộc lĩnh vực các phòng ngành phụ trách.

- Phối hợp với phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư thực hiện giám sát đánh giá các dự án đầu tư do phòng phụ trách.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế đối ngoai, trung tâm XTĐT&PTDN xây dựng và duy trì hoạt động của Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về xúc tiến đầu tư.

- Phối hợp với Văn phòng sở thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính và các quy chế của cơ quan; theo dõi, đôn đốc các đơn vị nộp lệ phí thẩm định đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí, thẩm định các quy hoạch thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách.

3.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.