DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30178389
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 860
  • Trong tuần: 860
  • Trong tháng: 435770
  • Trong năm: 2709722
Trang chủ

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH ( 08:42 | 21/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. THÔNG TIN CHUNG:

- ĐT: 0240 3854 534

- Email: phong_ktn_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.1.Trưởng phòng: Hoàng Thế Hưng

Email: hunght_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.2.Phó trưởng phòng: Dương Thị Hằng

Email: hangdt_skhdt@bacgiang.gov.vn

2. CHỨC NĂNG:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư của các ngành kinh tế trong tỉnh, gồm: Công Thương, Điện lực, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông (sau đây gọi tắt là các ngành kinh tế). 

3. NHIỆM VỤ:

3.1.Chủ trì tham mưu với Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ

a) Công tác quy hoạch

- Chủ trì đề xuất chủ trương xây dựng quy hoạch, đề án, dự án chương trình có tính chất như quy hoạch thuộc các ngành kinh tế.

- Chủ trì , phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí, thẩm định báo cáo quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu; tham gia ý kiến, theo dõi, đánh giá quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của các ngành kinh tế.

b) Công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển

- Tham gia hướng dẫn các ngành xây dựng và trực tiếp tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển 5 năm, hàng năm; hệ thống chỉ tiêu kế hoạch theo ngành của các ngành kinh tế.

- Trực tiếp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đối với các ngành kinh tế.

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tổng hợp- Quy hoạch thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn; đề xuất danh mục dự án chuẩn bị đầu tư; đề xuất bố trí, phân bổ nguồn vốn; theo dõi, kiểm tra, giám sát, báo cáo đánh giá tiến độ, tình hình thực hiện; đề xuất các giải pháp cần thiết để thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn vay tín dụng ưu đãi, vốn hỗ trợ có mục tiêu, vốn ODA, vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn khác thuộc các ngành kinh tế, trực tiếp do ngành kinh tế làm chủ đầu tư, làm chủ chương trình. 

- Chủ trì tham gia ý kiến vào các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch, quy định do các ngành kinh tế chủ trì soạn thảo.

3.2. Công tác phối hợp với các phòng, đơn vị

- Phối hợp với Thanh tra Sở xây dựng kế hoạch và tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch của các ngành thuộc khối ngành kinh tế.

- Phối hợp với Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư thực hiện giám sát đầu tư các dự án thuộc các ngành thuộc khối ngành kinh tế.

- Phối hợp với Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư tham gia ý kiến vào quy hoạch xây dựng đô thị; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực thuộc khối ngành kinh tế.

- Phối hợp Phòng Kinh tế đối ngoại thẩm định cấp, điều chỉnh chủ trương đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hối Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đề xuất cơ chế chính sách về ưu đãi đầu tư, thu hút vốn đầu tư phát triển thuộc khối ngành kinh tế.

- Pối hợp với phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân thẩm định hồ sơ, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

- Phối hợp với Văn phòng sở và các phòng liên quan thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính và các quy chế của cơ quan; theo dõi, đôn đốc và gửi danh sách đơn vị nộp lệ phí thẩm định đề cương, dự toán các dự án quy hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách về Văn phòng.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách.

3.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.