DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30184715
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2151
  • Trong tuần: 7186
  • Trong tháng: 442096
  • Trong năm: 2716048
Trang chủ

PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ ( 08:43 | 21/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1.THÔNG TIN CHUNG:

- ĐT: 0240 3858 598

- Email: phong_vx_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.1.Trưởng phòng: Đồng Văn Chiến

Email: chiendv_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.2.Phó Trưởng phòng: Phạm Hải Đang

Email: dangph_skhdt@bacgiang.gov.vn

2. CHỨC NĂNG:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư của các ngành thuộc khối văn hóa, xã hội trong tỉnh, gồm: Giáo dục - Đào tạo; Y tế; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Lao động Thương binh và Xã hội; Thông tin Truyền thông; Khoa học Công nghệ; Ban Dân tộc; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Đài Phát thanh Truyền hình; Trường Cao đẳng công nghệ Việt Hàn; Trường CĐ Ngô Gia Tự; Trường CĐ Nghề Bắc Giang (sau đây gọi tắt là các ngành thuộc khối văn hóa - xã hội).

3. NHIỆM VỤ:

3.1. Chủ trì tham mưu với Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ

a) Công tác quy hoạch

- Chủ trì đề xuất chủ trương xây dựng quy hoạch, đề án, chương trình có tính chất như quy hoạch các ngành thuộc khối văn hóa - xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí quy hoạch và đề án có tính chất quy hoạch thuộc khối văn hoá xã hội; thẩm định, tham gia ý kiến, theo dõi, đánh giá quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của các ngành thuộc khối văn hóa - xã hội.

b) Công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển

- Tham gia hướng dẫn các ngành xây dựng và trực tiếp tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển 5 năm, hàng năm; hệ thống chỉ tiêu kế hoạch theo ngành của các ngành thuộc khối văn hóa - xã hội.

- Trực tiếp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đối với các ngành thuộc khối văn hóa - xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tổng hợp- Quy hoạch thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn;  đề xuất bố trí, phân bổ nguồn vốn; theo dõi, kiểm tra, giám sát, báo cáo đánh giá tiến độ, tình hình thực hiện; đề xuất các giải pháp cần thiết để thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn vay tín dụng ưu đãi, vốn hỗ trợ có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và các nguồn vốn khác các ngành thuộc khối văn hóa - xã hội, trực tiếp do ngành làm chủ đầu tư, làm chủ chương trình. 

- Chủ trì tham gia ý kiến vào các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch, quy định do các ngành thuộc khối văn hóa - xã hội chủ trì soạn thảo.

c) Đảm nhiệm vai trò Thư ký của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG: giúp Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia của tỉnh;  tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG theo quý, 6 tháng, cả năm.

3.2.Công tác phối hợp với các phòng, đơn vị

- Phối hợp với Thanh tra Sở xây dựng kế hoạch và tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch của các ngành thuộc khối ngành văn hóa - xã hội.

- Phối hợp với Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư thực hiện giám sát đầu tư các dự án thuộc các ngành thuộc khối ngành văn hóa - xã hội.

- Phối hợp với phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư  tham gia ý kiến vào quy hoạch xây dựng đô thị; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực thuộc khối ngành văn hóa - xã hội.

- Phối hợp Phòng Kinh tế đối ngoại thẩm định cấp, điều chỉnh chủ trương đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hối Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đề xuất cơ chế chính sách về ưu đãi đầu tư, thu hút vốn đầu tư phát triển thuộc khối văn hóa - xã hội.

- Phối hợp với Văn phòng sở và các phòng liên quan thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính và các quy chế của cơ quan; theo dõi, đôn đốc và gửi danh sách đơn vị nộp lệ phí thẩm định đề cương, dự toán các dự án quy hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách về Văn phòng.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách.

3.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.