DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30178450
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 921
  • Trong tuần: 921
  • Trong tháng: 435831
  • Trong năm: 2709783
Trang chủ

PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ ( 08:45 | 21/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1.THÔNG TIN CHUNG:

- ĐT: 0240 3858 617

- Email: phong_tdda_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.1.Trưởng phòng: Phan Văn Phương

Email: phuongpv_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.2.Phó Trưởng phòng: Hoàng Văn Quyết

Email: quyethv_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.3.Phó Trưởng phòng: Doãn Văn Tuân

Email: tuandv_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.4.Phó trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Sơn

Email: sonnn_skhdt@bacgiang.gov.vn

2. CHỨC NĂNG:

Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng các dự án sử dụng vốn Nhà nước và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) bao gồm: Thẩm định các dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); quản lý công tác đấu thầu; giám sát, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án, đề án sử dụng vốn Nhà nước và các nguồn vốn ODA và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn.

3. NHIỆM VỤ:

3.1.Chủ trì tham mưu với Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ

a) Thẩm định dự án đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định các dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình không có cấu phần xây dựng sử dụng vốn nhà nước, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo thẩm quyền.

- Là đầu mối tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

- Tham gia với Sở Xây dựng thẩm định dự án, đồ án quy hoạch phát triển khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

b) Quản lý công tác đấu thầu

- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án, đề án do chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả trúng thầu các công trình do UBND tỉnh làm chủ đầu tư, Thẩm định kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả đấu thầu các dự án khu đô thị mới, khu dân cư mới, khu nhà ở và các dự án khác khi có yêu cầu. Tổng hợp báo cáo công tác quản lý đấu thầu trên địa bàn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước về  đấu thầu đối với các huyện, thành phố, các chủ đầu tư.

c) Giám sát đánh giá đầu tư

- Chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư đối với các công trình do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư sử dụng vốn nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh; giám sát đánh giá tổng thể đầu tư đối với các huyện, thành phố; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố, các sở, ngành, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư theo chế độ quy định.

- Thực hiện báo cáo giám sát đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

d) Quản lý nhà nước về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP):Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong phạm vi của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư về trình tự thủ tục phê duyệt đề xuất dự án; sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án; chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án và các vấn đề khác theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án; Thẩm định nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án; quản lý nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư; hướng dẫn về giải ngân vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, đánh giá và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định.

3.2. Công tác phối hợp với các phòng, đơn vị

- Phối hợp cùng phòng Tổng hợp, Quy hoạch; Kinh tế ngành; Văn xã - Khoa giáo tham gia thẩm định quy hoạch, kế hoạch và các dự án, chương trình có tính chất như quy hoạch khác có liên quan.

- Phối hợp cùng phòng Tổng hợp, Quy hoạch; Kinh tế ngành; Văn xã - Khoa giáo đề xuất chủ trương đầu tư cho danh mục dự án chuẩn bị đầu tư, kế hoạch đầu tư nguồn vốn NSNN cho các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư và dự án Giám đốc Sở được quyết định đầu tư.

- Phối hợp với các phòng liên quan tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm và 5 năm thuộc nguồn vốn NSNN đầu tư; thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý.

- Phối hợp với Văn phòng sở và các phòng liên quan thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính và các quy chế của cơ quan; theo dõi, đôn đốc và gửi danh sách đơn vị nộp lệ phí thẩm định dự án thuộc lĩnh vực phụ trách về Văn phòng.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách.

3.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.