DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30178310
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 781
  • Trong tuần: 781
  • Trong tháng: 435691
  • Trong năm: 2709643
Trang chủ

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI ( 08:46 | 21/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. THÔNG TIN CHUNG:

- ĐT: 0240 3859 606

- Email: phong_ktdn_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.1.Trưởng phòng: Vũ Văn Cường

Email: cuongvv_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.2.Phó Trưởng phòng: Lương Đình Định

Email: dinhld_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.3.Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Đức

Email: ducnv_skhdt@bacgiang.gov.vn

2. CHỨC NĂNG:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư trong nước (các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước) và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn ngoài các khu công nghiệp của tỉnh; công tác quản lý nhà nước về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn viện trợ phi chính phủ (NGOs).

3.NHIỆM VỤ:

3.1.Chủ trì tham mưu với Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ

a) Thực hiện quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trong nước, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo quy định của Luật Đầu tư. Cụ thể:

- Đề xuất cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư; hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các quy định của nhà nước và của tỉnh về hoạt động đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án bên ngoài các khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư.

- Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư và giải quyết những vướng mắc, yêu cầu của nhà đầu tư trong quá trình hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

- Tổng hợp, đánh giá tình hình đầu tư trong nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn làm cơ sở đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư.

- Phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh trong quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đầu tư đối với hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư và hoạt động của các nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ vận động, thu hút các dự án viện trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan vận động, thu hút nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng đề xuất dự án đề nghị tài trợ ODA và vốn vay ưu đãi.

- Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi và kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án.

c) Là cơ quan đầu mối giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý việc vận động, tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) theo chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các các tổ chức và cá nhân về trình tự, thủ tục tiếp nhận và sử dụng viện trợ PCPNN.

- Chủ trì thẩm định, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các khoản viện trợ PCPNN theo chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; Tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh về trình tự và thủ tục trình phê duyệt tiếp nhận viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu giúp UBND tỉnh bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, vốn đối ứng cho các chương trình, dự án viện trợ PCPNN trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN theo quy định.

3.2. Công tác phối hợp với các phòng, đơn vị

- Phối hợp với Phòng Tổng hợp, Quy hoạch; Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư và các đơn vị liên quan trong quản lý dự án viện trợ phát triển chính thức (ODA): tổng hợp, lập kế hoạch vốn; thẩm định; kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân; định kỳ tổng hợpbáo cáo theo quy định.

- Phối hợp với các phòng Tổng hợp, Quy hoạch; Kinh tế ngành; Văn xã - Khoa giáo thực hiện công tác thẩm định quy hoạch và đề án có tính chất quy  hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu.

- Phối hợp với Thanh tra Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực đầu tư trong nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài và các lĩnh vực quản lý theo quy định.

- Phối hợp với Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thế và tư nhân thực hiện xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đầu tư đối với hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư và hoạt động của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Trung tâm XTĐT&PTDN thực hiện vận động, thu hút đầu tư trong và ngoài nước; xây dựng và duy trì hoạt động của Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về xúc tiến đầu tư.

- Phối hợp với Văn phòng sở và các phòng liên quan thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính và các quy chế của cơ quan.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách.

3.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở