DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30178456
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 927
  • Trong tuần: 927
  • Trong tháng: 435837
  • Trong năm: 2709789
Trang chủ

PHÒNG ĐĂNG KÍ KINH DOANH ( 08:49 | 21/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. THÔNG TIN CHUNG: 

- ĐT: 0240 3859 605

- Email: phong_dkkd_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.1.Trưởng phòng: Nguyễn Duy Nam

Email: namnd_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.2.Phó Trưởng phòng: Lương Ngọc Dũng

Email: dungln_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.3.Phó Trưởng phòng: Phạm Thanh Thủy

Email: thuypt_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.4. Chuyên viên: Lê Thị Thu Hằng

Email: hangltt_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.5. Chuyên viên: Bùi Văn Quý

Email: quybv_skhdt@bacgiang.gov.vn

2. CHỨC NĂNG:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã (loại hình quỹ tín dụng và liên hiệp hợp tác xã); kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

3. NHIỆM VỤ:

3.1. Chủ trì tham mưu với Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ

a) Công tác Đăng ký kinh doanh

- Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sang Cơ sở dự liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dự liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong địa phương quản lý cho UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh, các cơ quan có liên quan và các cá nhân, tổ chức có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

- Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

b) Kiểm tra doanh nghiệp

- Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp khi xét thấy cần thiết; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp (điểm c, khoản 1, Điều 209 Luật Doanh nghiệp).

- Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

- Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Khoản 9 Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

- Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 62 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

3.2. Tham gia, phối hợp với các phòng, đơn vị

- Phối hợp với  Thanh tra Sở trong thực hiên công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp;giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

- Phối hợp với Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân trong việc xây dựng cơ chế, chính sách phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp; Đánh giá, lựa chọn đề xuất, tuyên dương, khen thưởng nghệ nhân, doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong kinh doanh.

- Phối hợp với Trung tâm XTĐT&PTDN thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Phối hợp với Văn phòng sở và các phòng liên quan thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính và các quy chế của cơ quan.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách.

3.3. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Sở giao.