DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30194995
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2323
  • Trong tuần: 17466
  • Trong tháng: 452376
  • Trong năm: 2726328
Trang chủ

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ( 11:05 | 24/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Sáng 24/11/2011, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. Dự Hội nghị có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Cục Thuế tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

 

Đồng chí Trịnh Hữu Thắng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại hội nghị
 
Trong thời gian vừa qua, việc huy động và sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đã đóng góp quan trọng vào việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, do phân cấp đầu tư nhanh, nhu cầu đầu tư lớn, thiếu các biện pháp quản lý, giám sát đồng bộ, chặt chẽ, dẫn tới tình trạng quyết định phê duyệt đầu tư nhiều dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật vượt quá khả năng cân đối vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước làm cho thời gian thi công kéo dài, hiệu quả đầu tư thấp và chậm khắc phục tình trạng nợ đọng đầu tư XDCB, nhất là ở cơ sở.
Trên cơ sở Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội và Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:
Việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, các chương trình và dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ phải bám sát các mục tiêu và định hướng trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) của tỉnh, của các ngành, lĩnh vực và các huyện, thành phố. Các ngành, UBND các huyện, thành phố tuân thủ đúng quy chế hiện hành về quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư; việc bố trí vốn từ ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ được lập theo kế hoạch đầu tư trung hạn phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và được phân khai ra kế hoạch từng năm; việc xây dựng kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2012 phải tính đến cân đối chung của cả giai đoạn 2012-2015.
Yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố tổ chức rà soát và lập các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật đang đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách tỉnh, vốn cân đối ngân sách địa phương bao gồm: Danh mục các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2011 nhưng còn thiếu vốn; danh mục dự án đầu tư dự kiến hoàn thành trong năm 2012; danh mục dự án đầu tư chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2012; danh mục dự án đầu tư khởi công mới năm 2012 là dự án cấp bách và phải xác định rõ nguồn vốn.
Việc bố trí vốn thực hiện đầu tư năm 2012 theo nguyên tắc: Tập trung bố trí vốn cho các dự án đầu tư đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đầu tư dự kiến cần phải hoàn thành trong năm 2012 và vốn đối ứng cho các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, vốn ODA theo tiến độ thực hiện dự án; số vốn còn lại được bố trí cho các dự án đầu tư đang thực hiện hoặc đầu tư mới nhưng phải hạn chế tối đa, các dự án đó phải là các dự án cấp bách và có đầy đủ các thủ tục. Đối với các dự án đầu tư khởi công mới trong năm 2012 sử dụng ngân sách tỉnh, Trung ương, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố phải tổng hợp danh mục gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chấp thuận.

Các huyện, thành phố có nợ đọng đầu tư XDCB phải hạn chế tối đa việc khởi công mới, trừ những dự án thực sự cấp bách được HĐND huyện, thành phố quyết định; các xã, thị trấn còn nợ đọng đầu tư XDCB không được khởi công mới, để tập trung bố trí trả nợ đầu tư XDCB…/.