DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30085905
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1580
  • Trong tuần: 15046
  • Trong tháng: 343286
  • Trong năm: 2617238
Trang chủ

Hướng dẫn thực hiện tăng cường quản lý vốn đầu tư từ NSTW thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2012 ( 13:17 | 24/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 8845/BKHĐT-TCTT ngày 21/12/2011 hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi tắt là bộ, ngành và địa phương) triển khai thực hiện quản lý đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia (các Chương trình MTQG) năm 2012.

 

Theo đó, các bộ, ngành và địa phương phải thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương cho thực hiện các Chương trình MTQG. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết về thẩm quyền quyết định dự án đầu tư và một số yêu cầu khi quyết định phê duyệt dự án đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư từ NSTW trong thực hiện các Chương trình MTQG.

Việc phân bổ và tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư từ NSTW cho thực hiện các Chương trình MTQG năm 2012 phải đảm bảo nguyên tắc: ưu tiên phân bổ đối với các dự án, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2011 nhưng chưa được bố trí đủ vốn; ưu tiên bố trí vốn cho những dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2012, đồng thời việc bố trí vốn cho các dự án đầu tư phải gắn với việc giao mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của từng chương trình; việc bố trí vốn cho các dự án đầu tư phải căn cứ trên kết quả thực hiện của các cơ quan thực hiện Chương trình MTQG năm 2011 và giai đoạn 2006-2010; việc bố trí vốn đầu tư cho các dự án chuyển tiếp giai đoạn đảm bảo dự án đó hoàn thành trong 5 năm đối với dự án nhóm B và 3 năm đối với nhóm C; Mức bố trí vốn cho các dự án mới thực hiện từ năm 2012, phải đảm bảo nguyên tắc tổng số vốn bố trí cho từng dự án mới của từng năm phải đảm bảo dự án đó đúng tiến độ đã được phê duyệt; việc xây dựng các dự án đầu tư phải gắn liền với việc thực hiện từng mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình MTQG tương ứng. Các Chương trình MTQG mới và một số trường hợp đã có cơ chế quản lý theo các quyết định riêng biệt.

Tổng hợp phương án phân bổ và danh mục dự án đầu tư thuộc các Chương trình MTQG năm 2012 đối với cơ quan quản lý các Chương trình MTQG; cơ quan thực hiện các Chương trình MTQG tại trung ương và địa phương.

Các cơ quan thực hiện Chương trình MTQG ở Trung ương và địa phương gửi danh mục dự án đầu tư được phân bổ vốn thực hiện trong năm 2012 và đã được phê duyệt theo đúng trình tự, đảm bảo khả năng cân đối nguồn lực về cơ quan quản lý Chương trình MTQG, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát việc chấp hành các quy định về đầu tư trong quá trình thực hiện trước ngày 28 tháng 2 năm 2012.

Các cơ quan thực hiện Chương trình MTQG ở Trung ương và địa phương gửi báo cáo về phân bổ dự toán chi (vốn đầu tư) chi tiết đến danh mục dự án đầu tư cho các cấp ngân sách trực thuộc về Chương trình MTQG, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ theo đúng mẫu biểu quy định tại Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg và theo quy định về quản lý dự án đầu tư sử dụng Ngân sách nhà nước hiện hành trước ngày 15 tháng 3 năm 2012.

Đối với báo cáo gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị các cơ quan quản lý Chương trình MTQG, cơ quan thực hiện Chương trình MTQG gửi 2 bản bằng đường văn bản và qua thư điện tử tại địa chỉ taichinh_tiente@mpi.gov.vn./.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm CV 8845

 Nguồn: mpi.gov.vn