DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29697244
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2705
  • Trong tuần: 9089
  • Trong tháng: 420642
  • Trong năm: 2228577
Trang chủ

Nông thôn mới Bắc Giang: Cần tiếp tục xây dựng và triển khai các giải pháp đồng bộ ( 10:48 | 25/10/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng. 

Việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, hợp với lòng dân, là bước triển khai cụ thể Nghị quyết số 26-NQ/T.Ư  về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thực hiệnChỉ đạo của Bộ Chính trị, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang được Trung ương chọn là một trong 11 xã của cả nước triển khai thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới giai đoạn 2009-2011. Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện, bộ mặt nông thôn Tân Thịnh đã có những đổi thay đáng kể. Xã đã huy động được trên 60 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của xã; thực hiện đạt 18/19 tiêu chí (riêng tiêu chí cơ cấu lao động nông nghiệp đã đạt 49,4%, gần tiệm cận với tiêu chí nông thôn mới là 45%). Đời sống nhân dân được cải thiện, nếp sống mới của người dân nông thôn bước đầu có chuyển biến tích cực.

Triển khai Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, sau 2 năm thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được một số kết quả như: Bộ máy Ban chỉ đạo, quản lý chương trình các cấp được thành lập và đi vào hoạt động; cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp huyện, xã được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng; phong trào thi đua Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tỉnh đã phê duyệt Đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; huy động trên 120 tỷ đồng triển khai chương trình, thực hiện lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 174 xã; phân công 98 cơ quan, đơn vị tham gia giúp đỡ 40 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015; một số địa phương bước đầu đã xác định được các mô hình sản xuất, các sản phẩm, ngành nghề phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa cho thu nhập cao; công tác tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm trong xây dựng nông thôn mới được các cơ quan thông tin, truyền thông các cấp quan tâm thực hiện; tích cực triển khai xây dựng “Cánh đồng mẫu lớn” tại huyện Yên Dũng với mô hình sản xuất lúa chất lượng và khoai tây Atlantic ở 2 xã Cảnh Thuỵ và Tư Mại để làm tiền đề xây dựng vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá quy mô lớn. Người dân nhiều địa phương tích cực ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới, tự nguyện hiến đất, vật liệu xây dựng, tham gia ngày công … để triển khai chương trình; bộ mặt nông thôn ở một số địa phương đã bước đầu khởi sắc; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố; an ninh chính trị và trật tự xã hội ổn định.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, việc triển khai xây dựng nông thôn mới còn bộc lộ nhiều khuyết điểm, tồn tại như: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân về cách làm, mục đích, ý nghĩa của Chương trình chưa đầy đủ vẫn còn thờ ơ chưa vào cuộc, chưa ủng hộ chương trình; việc xây dựng một số quy hoạch, đề án chất lượng còn thấp, chỉ chú trọng đến xây dựng cơ sở hạ tầng, nội dung đầu tư phát triển sản xuất còn mờ nhạt; kinh phí trông chờ vào nguồn vốn hỗ trợ cấp trên; công tác tuyên truyền, vận động người dân về chủ trương chưa đồng nhất, hiệu quả chưa cao; cơ chế chính sách chưa đồng bộ, không phù hợp với tình hình thực tế triển khai tại cơ sở, một số cơ chế chính sách liên quan đến trình tự, thủ tục trong quản lý đầu tư, thanh toán chậm được ban hành; nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương cho tỉnh rất thấp trong điều kiện ngân sách tỉnh, huyện, xã khó khăn; tỷ lệ xã đạt được trên 10 tiêu chí thấp …   

Để triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đạt các mục tiêu đề ra, thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Nâng cao chất lượng các quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới, trong đó lưu ý đến nội dung quy hoạch nông nghiệp, đây là một trong những vấn đề có vai trò quyết định đến thực hiện mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân.

Kiện toàn, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho bộ máy quản lý chương trình, trong đó trọng tâm là cán bộ Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã.

Hoàn thiện cơ chế hỗ trợ các cấp ngân sách đối với từng loại công trình, đặc biệt là cơ chế của huyện, thành phố và từng xã để làm cơ sở tuyên truyền, triển khai thực hiện.

Xây dựng  kế hoạch đầu tư và lộ trình thực hiện hỗ trợ từ các nguồn vốn cho từng xã và cho cả chương trình giai đoạn 2013-2015, từ đó làm cơ sở để các xã chủ động trong việc triển khai thực hiện.

Hướng dẫn cụ thể trình tự thủ tục triển khai đầu tư theo hướng phải cụ thể (sổ tay thực hiện nông thôn mới) để các xã, người dân có thể dễ dàng trong triển khai thực hiện; hình thức tổ chức cũng cần có sự đa dạng để mỗi địa phương có thể lựa chọn mô hình cho phù hợp với thực tế địa phương mình, qua đó huy động được tối đa các nguồn lực đầu tư.

Xây dựng nông thôn mới cần nguồn lực đầu tư lớn, đòi hỏi phải sớm ban hành các chính sách, giải pháp huy động tối đa các nguồn lực thông qua việc đa dạng hóa, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, xã hội hóa, huy động nguồn lực từ người dân …

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân. Nông thôn mới không chỉ là chỉ đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng mà còn phải nâng cao được thu nhập cho người dân; đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp; dân trí được nâng cao, nếp sống văn minh, giàu bản sắc dân tộc; an ninh chính trị được giữ vững …

Với việc thực hiện tốt các giải pháp trên, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị hưởng ứng phong trào thi đua “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” nhất định Chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ đạt được những mục tiêu đề ra.  

 

Dương Ngọc Chiên