DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30178428
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 899
  • Trong tuần: 899
  • Trong tháng: 435809
  • Trong năm: 2709761
Trang chủ

PHÒNG DOANH NGHIỆP, KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN ( 15:20 | 03/04/2013 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. THÔNG TIN CHUNG:

- ĐT: 0240 3522 297

- Email: phong_dnktttvatn_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.1. Trưởng phòng: Lê Văn Đông

- Email: donglv_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.2.Phó trưởng phòng: Vũ Thị Hằng Nam

-Email: namvth_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.3.Phó trưởng phòng: Nguyễn Thế Tấn

-Email: tannt_skhdt@bacgiang.gov.vn

2. CHỨC NĂNG:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trên các lĩnh vực: quản lý về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

3. NHIỆM VỤ:

3.1. Chủ trì tham mưu với Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ

a) Công tác tham mưu xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

- Dự thảo chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; chương trình, kế hoạch trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm và 05 năm trên địa bàn tỉnh.

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

- Thẩm định và chịu trách nhiệm về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và triển khai chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì, phốihợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành; Tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn.

c) Thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

- Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp về điều kiện, trình tự thủ tục thực hiện ưu đãi và hỗ trợ đầu tư bổ sung của Nhà nước cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

d) Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đầu tư đối với hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư và hoạt động của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

đ) Công tác khác

- Là Thường trực, thành viên các Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh thực hiện các nội dung có liên quan đến doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

- Đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

3.2. Tham gia, phối hợp với các phòng, đơn vị

- Phối hợp với Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

- Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện công tác thanh tra kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp.

- Phối hợp với Trung tâm XTĐT&PTDN thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, đạo tạo bồi dưỡng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Phối hợp với Văn phòng sở và các phòng liên quan thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính và các quy chế của cơ quan.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách.

3.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.