Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng dựng tượng đài anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám