Nhật Bản coi Việt Nam là cứ điểm đầu tư quan trọng