Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2014, tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ