Kết quả đấu thầu gói thầu thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa 120 giường huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang