Các dự án đầu tư nước ngoài tăng 111,7% trong 6 tháng đầu năm