Tình hình cấp đăng kí kinh doanh tháng 10 năm 2014