Thông báo mời thầu gói thầu thuộc dự án: Đổi mới và phát triển dạy nghề