Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 11 năm 2014