Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 04 năm 2015